Image default
ΑΡΧΙΚΗ

«Απασχόληση Πολιτών Τρίτης Χώρας στηνΑγροτική Οικονομία».

Ενημερώνουμε τους αγρότες της ευρύτερης περιοχής ότι ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος
Ιεράπετρας αναγνωρίζοντας έγκαιρα την σημαντικότητα νομιμοποίησης της αγροτικής
εργασίας, συγκάλεσε και συμμετείχε σε πολλές συζητήσεις, για την εξεύρεση της καλύτερης
δυνατής πρότασης, που θα καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής μας.
Αρχικά ανακοινώνουμε τις ισχύουσες διατάξεις.
-Οι διαδικασίες για την νομιμοποίηση της αγροτικής εργασίας είναι τρεις (3).
-Προϋπόθεση για τις διαδικασίες είναι να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας ανά Νομό
και ανά προγραμματική περίοδο, η όποια είναι για 2 έτη.
-Για την διετία 2019-2020 οι θέσεις για εργασία παράτυπα διαμενόντων έχουν εξαντληθεί.
-Δίνεται επίσης (εφόσον εγκριθούν από την Κεντρική Υπηρεσία – Υπουργείο) η δυνατότητα
συμπληρωματικού αριθμού θέσεων εργασίας, αφού πρώτα καλυφτούν οι προηγούμενες
θέσεις.
-Οι θέσεις εργασίας για παράτυπα διαμένοντες Πολίτες Τρίτης Χώρας (ΠΤΧ), αντλούνται από
τις θέσεις που έχουν προβλεφθεί για εποχική εργασία.
-Την δεδομένη χρονική στιγμή (11/2020) ΔΕΝ υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας και η
έγκριση συμπληρωματικού αριθμού απαιτεί τουλάχιστον 2 μήνες.
-Η λήξη τους θα είναι 31/12/2020 (γι’ αυτό δεν κατατέθηκε αίτημα ως περιοχή).
-Οι νέες θέσεις εργασίας που έχει αιτηθεί ο Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας ανέρχονται κατ’
ελάχιστο στις 600 θέσεις και η έγκριση τους αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 02/2021.
-Η θέση εργασίας μπορεί να ανακληθεί άμεσα έπειτα από αίτημα του εργοδότη.
-Τα δικαιολογητικά έγγραφα και η διαδικασία αίτησης είναι πολύ απλή.
πραγματοποιείται στο Τμήμα Αδειών Διαμονής, στο κτήριο της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου
στον Άγιο Νικόλαο.
-Δεν απαιτείται η παρουσία δικηγόρου, ούτε του εργαζομένου.
-Η κατάρτιση της υπηρεσίας είναι σε υψηλό βαθμό και η διεκπεραίωση των αιτημάτων
γίνεται άμεσα.
-Όλες οι περιπτώσεις διαφοροποιούνται ΜΟΝΟ στην διάρκεια της σύμβασης και το ύψος
των παράβολων.
-Τα λοιπά δικαιολογητικά είναι όμοια.
-Οι εργοδότες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των στρεμματικών (ανάθεση εργασίας)
ως αυτή ορίζεται στην ΚΥΑ. (εκδίδεται από ΤΑΑΕ Λασιθίου).

-Από το εκκαθαριστικό θα πρέπει να συνάγεται η δυνατότητα εκπλήρωσης των
μισθολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
-Τέλος, θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση και υπενθύμιση κατά την έναρξη της διαδικασίας
κατάθεσης αιτημάτων, για τον τελικό αριθμό θέσεων εργασίας που θα εγκριθεί για τον Νομό
Λασιθίου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι στην διάθεση των αγροτών, εφόσον μας
ζητηθούν.
1.’Αρθρο 12 ν.4251/14 Μετάκληση Πολίτη Τρίτης Χώρας για εξαρτημένη Εργασία
-Προϋποθέτει την παρουσία του ΠΤΧ στην χώρα καταγωγής του.
-Η σύμβαση εργασίας είναι διάρκειας 1 έτους.
-Το παράβολο είναι 200 €.
-Εκκαθαριστικό (το ελάχιστο απαιτούμενο δηλωθέν εισόδημα του εργοδότη) ύψους 20.000
€ αν ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο και 60.000 € εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
-Μετά την είσοδό του στην Ελλάδα ο ΠΤΧ απευθύνεται στην Υπηρεσία Αδειών Διαμονής
προκειμένου κατόπιν αίτησής του να του χορηγηθεί άδεια διαμονής (αρχική χορήγηση 2
ετών, με δικαίωμα ανανέωσης εφόσον πληρούται οι προϋποθέσεις του νόμου).
2.’Αρθρο 13 ν.4251/14.Εισδοχή ΠΤΧ με σκοπό την εποχική εργασία.
-Παρέχει νομιμοποίηση και μονιμοποίηση του εργαζομένου μόνο στην χώρα μας και μόνο
έξι (6) μήνες.
-Επιβάλλεται η παρουσία του ΕΡΓΑΤΗ στην χώρα καταγωγής του τον χρόνο της αίτησης.
-Τα έγραφα εγκρίνονται από την Πρεσβεία της χώρας καταγωγής.
-Η σύμβαση εργασίας είναι διάρκειας 6 μηνών.
-Ο εργοδότης υποχρεούται να συνάψει εξαρτημένη σύμβαση εργασίας με μισθό όχι
μικρότερο από το κατώτατο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη 2020, δηλαδή 29,04 ευρώ με
επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ.
-Το παράβολο είναι 100€.
-Η έγκριση απαιτεί διάστημα περίπου 3 μηνών.
-Μέγιστη διάρκεια παραμονής στη χώρα του ΠΤΧ 6 μήνες.

 1. Άρθρο 13Α ν.4251/14 Κατ’ εξαίρεση απασχόληση ΠΤΧ στην αγροτική οικονομία
  -Ο ΠΤΧ βρίσκεται στην Ελλάδα και στερείται νομιμοποιητικών εγγράφων.
  -Δεν επιβάλλεται η παρουσία του εργάτη στην χώρα καταγωγής του τον χρόνο της αίτησης
  -Τα έγραφα εγκρίνονται από τις Ελληνικές Υπηρεσίες, αφού προηγηθεί η ταυτοποίηση του
  εργαζομένου από την Ελληνική Αστυνομία.
  -Η σύμβαση εργασίας είναι διάρκειας 6 μηνών με δικαίωμα ανανέωση για μία φορά ακόμα
  εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις .
  -Ο εργοδότης υποχρεούται να συνάψει σύμβαση εργασίας με μισθό όχι μικρότερο από το
  κατώτατο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη 2020, δηλαδή 29,04 ευρώ με επιπλέον
  ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ.
  -Το δικαίωμα ανανέωσης αφορά στον εργοδότη και όχι στον εργαζόμενο. Δηλαδή ο
  εργοδότης δύναται να κάνει χρήση της συγκεκριμένης διάταξης για δύο μόνο εγκρίσεις, την
  χορήγηση και την ανανέωση αφού η εν λόγω διάταξη αφορά στην κάλυψη εποχικών και
  επειγουσών αναγκών.
  -Η αίτηση απαιτεί παράβολο 100 ευρώ και εγκρίνεται σε διάστημα περίπου 2 μηνών.

Συνοψίζοντας την διαδικασία για εποχιακή εργασία από παράτυπα διαμένοντες πολίτες
Τρίτων Χώρων σημειώνουμε τα εξής:
-Αν οι θέσεις εργασίας που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση για την εργασία
στην αγροτική οικονομία δεν καλυφθούν με την διαδικασία που προβλέπει ο Κώδικας
Μετανάστευσης στα άρθρα 12 και 13, μπορεί ο εργοδότης να υποβάλει στην αρμόδια
υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αίτηση για την κατ’
εξαίρεση απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι στερούνται τίτλου διαμονής στην
χώρα, προκειμένου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της αγροτικής
εκμετάλλευσης.
-Οι αιτήσεις εξετάζονται με την χρονική σειρά υποβολής τους από τον Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος μπορεί να εκδώσει πράξεις έγκρισης για την κατ’
εξαίρεση απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών.
-Η χορηγηθείσα έγκριση για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση των πολιτών τρίτων χωρών
συνιστά λόγο αναβολής απομάκρυνσης. Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης αποστέλλει στην κατά τόπον αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση την χορηγηθείσα
πράξη έγκρισης.
-Η έκδοση ή ανανέωση της ως άνω άδειας εργασίας δεν υπόκειται σε τέλη πλην του
προβλεπόμενου παραβόλου. Εργοδότης που απασχολεί πολίτες τρίτων χωρών κατ’
εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του εν λόγω άρθρου δεν υπόκειται στις ποινικές
κυρώσεις για απασχόληση παράνομων αλλοδαπών που προβλέπονται στα άρθρα 85, 87 και
88 του ν. 4052/2012 (Α ́41). Οι πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται κατ’ εφαρμογή
των παραγράφων 1 και 2 του εν λόγω άρθρου στην αγροτική οικονομία ασφαλίζονται στον
Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με ΕΡΓΟΣΗΜΟ
Επιπλέον, αυτή την περίοδο υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη για πολίτες υπηκόους Αλβανίας,
όπου διαμείνουν στην χωρά καταγωγής τους και μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα ΜΟΝΟ
κατόπιν αίτησης του εργοδότη. Η διάρκεια παραμονής τους ορίζεται αποκλειστικά από 20
έως 90 μέρες. Για περεταίρω πληροφορίες και αιτήσεις, απευθυνθείτε στο ΚΕΠ.
Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις για το θέμα, ώστε να ενημερώνουμε σωστά
τον αγροτικό κόσμο, προωθώντας τις απαραίτητες παρεμβάσεις προς όφελος των
παραγωγών.

Με εκτίμηση
Εκ του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Γαϊτάνης Ιωάννης Βιαννιτάκης Μιχαήλ

Related posts

Η πρώτη νύχτα με απαγόρευση κυκλοφορίας στα Χανιά (φώτο )

admin

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

admin

Η ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΔΕΙΞΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΗΣ

admin

Leave a Comment