Image default
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δράση «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

Ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» – ΕΦΕΠΑΕ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων για τη Δράση «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» είναι η Τρίτη 30/06/2020 ώρα 15:00 μμ.
Ταυτότητα της Δράσης: Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, µέσω της αγοράς εφαρμογών Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών.
Προϋπολογισμός της Δράσης: Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 4.000.000,00€.
Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Δικαίωμα Συμμετοχής-Δικαιούχοι:  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017, οι οποίες θα υλοποιήσουν την επένδυσή τους στην Περιφέρεια Κρήτης, σε επιλέξιμη δραστηριότητα, που διαθέτουν πριν την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στην παρούσα Δράση θα πρέπει να εκπληρώνουν σωρευτικά ορισμένες προϋποθέσεις, βασικές από τις οποίες είναι οι ακόλουθες :
·         Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης.
·         Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σ’ ένα τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ορίζονται στην πρόσκληση, τον οποίο ο δικαιούχος θα πρέπει να διαθέτει πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (17/02/2020).
·         Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης.
·         Να λειτουργούν αποκλειστικά ως Α.Ε., ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ,  Ατομικές επιχειρήσεις, Κοιν. Συνετ. του Ν.4430/2016 ή Συνεταιρισμοί και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
·         Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
·         Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών του έργου πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Προϋπολογισμός έργου – Ποσοστό επιχορήγησης: Στο πλαίσιο της Δράσης χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια µε ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό  τουλάχιστον 5.000,00€ και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 15.000,00€. Το  ποσοστό  επιχορήγησης  ανέρχεται σε 100% του  επιχορηγούμενου  προϋπολογισμού.
 
 
Επιχορηγούμενες Δαπάνες:
1.       ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Hardware) :  Servers, Ηλ. Υπολογιστές / Εξοπλισμός Ενσύρματου ή και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση / Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scanners, printers, κ.λ.π.) / Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός µε τις δραστηριότητες της επιχείρησης (10% του Π/Υ)
2.       ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Software) : Εφαρμογές γραφείου, antivirus, / Εξειδικευμένα λογισμικά / Ιστοσελίδα έως 2.000€ / E-shop έως    4.500€
3.       ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές  Αγορές έως 3.000€ / Υπηρεσίες Digitalmarketing έως 1.000€ / Υπηρεσίες μετάφρασης ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος έως 1.000€ / Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων έως 2.000€
Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου:  Η  προθεσμία  ολοκλήρωσης  των  χρηματοδοτούμενων  επενδύσεων δεν μπορεί  να υπερβαίνει  τους  τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία  έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Υποβολή Αιτήσεων –  Έναρξη Υποβολής : 12-03-2020 / Λήξη Υποβολής : 30-06-2020
Ø  Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους Δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).
Ø  Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι οφείλουν µε την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Πλήρη Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας, µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε µη επεξεργάσιμή ηλεκτρονική μορφή αρχείου ( π.χ. PDF).
Ø  Επισήμανση: Στις περιπτώσεις µη πλήρους υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας δικαιολογητικών η αίτηση απορρίπτεται.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΠΑΕ και τον αρμόδιο εταίρο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο) – Υπεύθυνος προγράμματος κ. Λευτέρης Νικολακάκης τηλ.: 2810 302400, fax: 2810 344107, E–mail: nikolakakis@ank.gr
 

Related posts

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ: ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

admin

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ

admin

8η Γιορτή Κρητικής Διατροφής, Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 Εισερχόμενα

admin

Leave a Comment