Image default
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δράση «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

Ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» – ΕΦΕΠΑΕ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων για τη Δράση «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» είναι η Τρίτη 30/06/2020 ώρα 15:00 μμ.
Ταυτότητα της Δράσης: Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, µέσω της αγοράς εφαρμογών Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών.
Προϋπολογισμός της Δράσης: Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 4.000.000,00€.
Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Δικαίωμα Συμμετοχής-Δικαιούχοι:  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017, οι οποίες θα υλοποιήσουν την επένδυσή τους στην Περιφέρεια Κρήτης, σε επιλέξιμη δραστηριότητα, που διαθέτουν πριν την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στην παρούσα Δράση θα πρέπει να εκπληρώνουν σωρευτικά ορισμένες προϋποθέσεις, βασικές από τις οποίες είναι οι ακόλουθες :
·         Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης.
·         Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σ’ ένα τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ορίζονται στην πρόσκληση, τον οποίο ο δικαιούχος θα πρέπει να διαθέτει πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (17/02/2020).
·         Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης.
·         Να λειτουργούν αποκλειστικά ως Α.Ε., ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ,  Ατομικές επιχειρήσεις, Κοιν. Συνετ. του Ν.4430/2016 ή Συνεταιρισμοί και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
·         Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
·         Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών του έργου πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Προϋπολογισμός έργου – Ποσοστό επιχορήγησης: Στο πλαίσιο της Δράσης χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια µε ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό  τουλάχιστον 5.000,00€ και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 15.000,00€. Το  ποσοστό  επιχορήγησης  ανέρχεται σε 100% του  επιχορηγούμενου  προϋπολογισμού.
 
 
Επιχορηγούμενες Δαπάνες:
1.       ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Hardware) :  Servers, Ηλ. Υπολογιστές / Εξοπλισμός Ενσύρματου ή και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση / Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scanners, printers, κ.λ.π.) / Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός µε τις δραστηριότητες της επιχείρησης (10% του Π/Υ)
2.       ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Software) : Εφαρμογές γραφείου, antivirus, / Εξειδικευμένα λογισμικά / Ιστοσελίδα έως 2.000€ / E-shop έως    4.500€
3.       ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές  Αγορές έως 3.000€ / Υπηρεσίες Digitalmarketing έως 1.000€ / Υπηρεσίες μετάφρασης ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος έως 1.000€ / Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων έως 2.000€
Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου:  Η  προθεσμία  ολοκλήρωσης  των  χρηματοδοτούμενων  επενδύσεων δεν μπορεί  να υπερβαίνει  τους  τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία  έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Υποβολή Αιτήσεων –  Έναρξη Υποβολής : 12-03-2020 / Λήξη Υποβολής : 30-06-2020
Ø  Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους Δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).
Ø  Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι οφείλουν µε την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Πλήρη Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας, µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε µη επεξεργάσιμή ηλεκτρονική μορφή αρχείου ( π.χ. PDF).
Ø  Επισήμανση: Στις περιπτώσεις µη πλήρους υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας δικαιολογητικών η αίτηση απορρίπτεται.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΠΑΕ και τον αρμόδιο εταίρο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο) – Υπεύθυνος προγράμματος κ. Λευτέρης Νικολακάκης τηλ.: 2810 302400, fax: 2810 344107, E–mail: nikolakakis@ank.gr
 

Related posts

Ευχές για τη νέα σχολική χρονιά από την αντιδήμαρχο κα. Μαρία Ρουμελιωτάκη

admin

Με τους μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου που κέρδισαν το χρυσό βραβείο στον μεγαλύτερο διαγωνισμό Ρομποτικής που γίνεται στην Ελλάδα συναντήθηκε ο Δήμαρχος Β. Λαμπρινός

admin

Διαδικασία για εξαγωγή αγροτικών προιόντων στην Ινδονησία

admin

Leave a Comment