Image default
ΑΡΧΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΡΥΣΗΣ


Μετά τις τελευταίες συνεδριάσεις της Επιτροπής Εφαρμογής και Παρακολούθησης
του Σχεδίου Δράσης για τη νήσο Χρυσή Ιεράπετρας και στο πλαίσιο της άριστης
συνεργασίας που έχει ο Δήμος Ιεράπετρας με τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης, κα Μαρία Κοζυράκη, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσης Καλαντζάκης,
απέστειλε επιστολή στην οποία περιγράφει όλες τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί
από τις Δημοτικές Αρχές τα τελευταία χρόνια αναφορικά με τη διαχείριση της Χρυσής,
ζητώντας παράλληλα από την κα Κοζυράκη να μην προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης,
προτού συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ιεράπετρας την ερχόμενη εβδομάδα με
θέμα «Θέσεις-προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου επί του Σχεδίου Δράσης Νήσου
Χρυσής».
Αναλυτικά, στην επιστολή του ο Δήμαρχος Ιεράπετρας αναφέρει τα εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δημοκρατίας 31
Τ.Κ: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Θ. Χριστοδούλου
Τηλ: 2842340311
Email: th.xristodoulou@ ierapetra.gov.gr

Ιεράπετρα 18-01 -2022
Αρ. Πρωτ: 1
Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Γραφείο Συντονίστριας
κ. Μαρία Κοζυράκη

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Δήμου Ιεράπετρας σχετικά με την διαχείριση και προστασία της
Νήσου Χρυσής-Σχέδιο Δράσης»

Ο Δήμος Ιεράπετρας στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 75 του Ν.3463/06
(ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με τις οποίες
«Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές
υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την
προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας
ζωής της τοπικής κοινωνίας», διαχρονικά και εμπράκτως έχει αποδείξει το ενδιαφέρον του
για την διατήρηση και την προστασία της Νήσου Χρυσής .
Η Ολοκλήρωση της διαδικασίας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου
και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, η οποία χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Δήμου,
είχε σαν αποτέλεσμα την έκδοση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την νήσο Χρυσή,
η οποία έχει σταλεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην οποία
στηρίχθηκαν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών , για την έκδοση
της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511 «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την
προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής
της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης .
Περεταίρω ο Δήμος προβαίνει στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον
Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό –ΕΛΓΟ Δήμητρα για την εκτέλεση του έργου «Διατήρηση
επί τόπου του κεδροδάσους της Νήσου Χρυσής» την οποία χρηματοδότησε επίσης από

ίδιους πόρους, και με την οποία ο ΕΛΓΟ Δήμητρα ανέλαβε την διερεύνηση της ξήρανσης
των κέδρων της Νήσου Χρυσής , την αντιμετώπιση του προβλήματος, την αναστροφή
παραγόντων υποβάθμισης και αναγέννησης του κεδροδάσους, σε μια προσπάθεια
διατήρησης και απόδοσης του στις επόμενες γενιές .
Σημειώνουμε ότι το θέμα έφτασε στο Ελεγκτικό Συνέδριο στην Αθήνα το οποίο δέχτηκε τις
αιτιάσεις μας αναφορικά με την αναγκαιότητα του όλου εγχειρήματος , όταν οι καθ ύλην
αρμόδιες υπηρεσίες ήταν απλοί παρατηρητές.
Στείλαμε έγγραφο με σχέδιο τροποποίησης του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων» στο Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα των διατάξεων που
αφορούν τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών ώστε να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση
επιδιώκοντας να αντιμετωπιστούμε ισότιμα με άλλους Δήμους οι οποίοι διαθέτουν
επιχειρήσεις , να μπορέσουμε να συστήσουμε εταιρεία για να διαχειριστούμε ως Δήμος
τον αιγιαλό και την παραλία στη προσπάθεια μας να αντιμετωπιστούν οι παραβατικές
συμπεριφορές σε αυτόν τουλάχιστον τον τομέα .
Εκφράσαμε εγγράφως προς το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου ,την πρόθεση μας να χρηματοδοτήσουμε μέσω
προγραμματικής σύμβασης, συστηματική ανασκαφική έρευνα στη Νήσο Χρυσή , όπως
έχουμε πράξει και με το Αρχαίο Θέατρο Ιεράπετρας.
Πραγματοποιήσαμε, αν και αναρμόδιοι, την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων
και προϊόντων κατεδάφισης , όπως κατασκευές παραπηγμάτων, σκηνές, μεταλλικά
αντικείμενα, σκελετούς από ομπρέλες, ξυλεία, ηλεκτρονικό εξοπλισμό κλπ, και τα οποία
είχαν συσσωρευτεί στην αποβάθρα της Νήσου Χρυσής, προκειμένου να μη δημιουργηθεί
πρόβλημα με την έναρξη της τουριστικής περιόδου, έχοντας την βοήθεια των πολιτών και
επιχειρηματιών της Ιεράπετρας.
Αποστείλαμε επιστολή στο εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών
–Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος –Πολυτεχνείο Κρήτης , προκειμένου να μελετήσει το
θέμα της διαχείρισης των λυμάτων στο Νησί και να μας προταθεί λύση , δεδομένου της
ενασχόλησης τους με ειδικά θέματα διαχείρισης λυμάτων.
Πραγματοποιούμε κατ έτος την διαχείριση των απορριμμάτων με την
πραγματοποίηση διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβου, έχοντας αντιμετωπίσει ποικίλες
δυσκολίες αναφορικά με τις ιδιομορφίες που παρουσιάζει η συγκεκριμένη υπηρεσία,
ακολουθώντας τις οδηγίες της Δ/νσης Δασών αναφορικά με την υπόδειξη του χώρου
προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων, όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την
άμεση αποκομιδή τους. Σημειώνουμε ότι ουδέποτε ενημερωθήκαμε από την ως άνω Δ/νση
για την αναγκαιότητα λήψης οποιασδήποτε άδειας για τον εν λόγω χώρο.
Εφαρμόσαμε στο ακέραιο τον περιορισμό που προβλέπεται στην απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης με Αριθ. 2548 /16 Π.Ε. ( ΦΕΚ 1655/2016 τεύχος Δεύτερο) για
την προστασία και τη σύνταξη Κανονισμού λειτουργίας της νήσου «Χρυσής» Δήμου
Ιεράπετρας Κρήτης, όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό εισερχομένων επισκεπτών στη Νήσο
Χρυσή, με την απομάκρυνση των υπαλλήλων για την είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους,

όταν τον εν λόγω κανονισμό δεν εφάρμοσε ή δεν μπορούσε να εφαρμόσει καμία άλλη
αρμόδια υπηρεσία ούτε καν η υπηρεσία που τον συνέταξε.
Στην απόφαση αυτή και στις απαγορεύσεις προβλέπεται περ 32. «Η μεταφορά και
κυκλοφορία πάσης φύσεως μηχανοκίνητων οχημάτων στο νησί, εκτός από ένα όχημα
(τετρακίνητο, τύπου γουρούνα) του Δήμου Ιεράπετρας, για την αποκομιδή απορριμμάτων
αλλά και για τη μετακίνηση ατόμων που χρήζουν ιατρικής βοήθειας, καθώς και ένα όχημα
(τετρακίνητο, τύπου γουρούνα) της Δ/νσης Δασών Λασιθίου για της ανάγκες φύλαξης και
προστασίας της νήσου. Ο Δήμος μας δεν διαθέτει ούτε είχε στην κατοχή του ποτέ
μηχανοκίνητο όχημα τύπου γουρούνα, και ούτε έχει εκδοθεί στο όνομα του Δήμου άδεια
για κυκλοφορία οποιουδήποτε οχήματος στη Χρυσή και αν έχει εκδοθεί ουδέποτε
ενημερωθήκαμε ή μας δόθηκε τέτοια άδεια. .Ο έλεγχος της κυκλοφορίας μηχανοκίνητων
οχημάτων όπως γνωρίζετε , αφορά αποκλειστικά τη Δ/νση Δασών η οποία κατά το
παρελθόν έχει προβεί στην απομάκρυνση τους από τη Χρυσή.
Η Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Δ/νση Δασών
πραγματοποίησε κατά διαστήματα, οσάκις κλήθηκε, ελέγχους στην Νήσο Χρυσή.
Εκφράσαμε τις απόψεις μας ως Δημοτική αρχή με έγγραφο μας προς τον Υπουργό
κ. Χατζηδάκη και με απόφαση του Δ.Σ συμπεριλήφθησαν και οι προτάσεις των λοιπών
παρατάξεων του Δήμου όπως εκφράστηκαν μέσα σε αυτό, επί του σχεδίου δράσης για την
Νήσο Χρυσή .Σας παραθέτουμε τις προτάσεις μας ως Δημοτική Αρχή και σας
επισυνάπτουμε και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 1. «Υποδομές για τους επισκέπτες (χώροι ανάπαυσης επισκεπτών με σκίαστρα ,
  ξύλινα καθιστικά κ..λπ) οι οποίες, εφόσον δεν προβλέπεται η τοποθέτηση
  ομπρελοκαθισμάτων, θα λειτουργούν αποτρεπτικά χρησιμοποίησης των
  θαλασσόκεδρων, καθώς και η φύτευση μερικών δέντρων Tamarix smernensis σε
  θέσεις που δεν διαταράσσουν οργανικά και αισθητικά τον οικότοπο 2250 , για
  παροχή επίσης σκίασης όπως αναφέρεται στην ΕΠΜ, καθώς και αντίστοιχη
  πρόβλεψη για την αναμονή των επιβατών πλησίον του προβλήτα.
 2. Πρόβλεψη για την κατασκευή μικρού οικίσκου και εξοπλισμός του για την
  παροχή πρώτων βοηθειών
 3. Πρόβλεψη χώρου για την παραμονή επισκεπτών σε περίπτωση αποκλεισμού
  λόγω καιρικών συνθηκών (συχνό φαινόμενο στη περιοχή)
 4. Μελέτη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης λυμάτων
 5. Μελέτη και εφαρμογή συστήματος πυρόσβεσης
 6. Χρήση ηλεκτροκίνητου οχήματος για τις ανάγκες της αποκομιδής
  απορριμμάτων.
 7. Καθορισμός ελεγχόμενου χώρου για ελάχιστο αριθμό και ολιγοήμερη παραμονή
  και διανυκτέρευση δημοτών, σε συνδυασμό με εθελοντικές δράσεις
  Σημειώνουμε ότι απαραίτητα πρέπει να διερευνηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς στη
  Χρυσή.
  Να συμπεριληφθεί στις απαγορεύσεις η συλλογή απολιθωμάτων ή άλλων στοιχείων
  του εδάφους και της παραλίας όπως αναφέρεται στην ΕΠΜ»
  Ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη μας:
  Την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την Νήσο Χρυσή,

Την ανωτέρω μνημονευόμενη ΚΥΑ «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την
προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής
της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης
Την αρίθμ. 104/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τις προτάσεις μας επί του
σχεδίου απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προγράμματος
δράσεων για την προστασία και διαχείριση της Νήσου Χρυσής του Δήμου Ιεράπετρας,
εκπροσωπώντας τους πολίτες της Ιεράπετρας, θα συνεδριάσει εκ νέου την προσεχή
εβδομάδα, προκειμένου να κάνει γνωστές τις θέσεις, τις απόψεις και τις προτάσεις του για
την προστασία και διαχείριση της Χρυσής.
Θεωρούμε σωστό, πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης σας να λάβετε γνώση της
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συνημμένα : Με εκτίμηση,
Η αρίθμ 104/2020 απόφαση Δ.Σ Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Related posts

ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΩΝ ΛΑΓΟΚΕΦΑΛΩΝ

admin

Φράγμα Μπραμιανων τώρα φώτο από τον Μαν Θεοδωράκη.

admin

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΚΟΡΟΪΔΙΑ

admin

Leave a Comment