Image default
ΑΡΧΙΚΗ

Η κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 — κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

 • Στόχος του είναι να παρέχει ένα δίχτυ ασφαλείας στις αγορές γεωργικών προϊόντων μέσω της χρήσης εργαλείων στήριξης της αγοράς (όπως, για παράδειγμα, η δημόσια παρέμβαση και η ιδιωτική αποθεματοποίηση), της λήψης έκτακτων μέτρων και της χορήγησης ενίσχυσης σε συγκεκριμένους τομείς (ιδίως στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα).
 • Στοχεύει στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μέσω οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων (οργανώσεις οι οποίες εκπροσωπούν δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την παραγωγή, το εμπόριο ή/και την μεταποίηση προϊόντων σε διάφορους τομείς).
 • Καθορίζει, επίσης, τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας (πρότυπα εμπορίας) για μια σειρά από προϊόντα, καθώς και κανόνες σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων, και ειδικούς κανόνες περί ανταγωνισμού.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κοινής οργάνωσης των αγορών (ΚΟΑ) είναι:

Παρέμβαση στην αγορά

Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με:

 • τη δημόσια παρέμβαση, στο πλαίσιο της οποίας οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ ή οι αρμόδιες υπηρεσίες τους αγοράζουν και αποθεματοποιούν προϊόντα μέχρι τη διάθεσή τους· και
 • τη χορήγηση ενίσχυσης για την αποθεματοποίηση προϊόντων από ιδιώτες.

Αναθεωρεί τα υφιστάμενα συστήματα δημόσιας παρέμβασης και ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα και να είναι πιο αποδοτικά. Αυτό επιτυγχάνεται, για παράδειγμα, μέσω τεχνικών προσαρμογών για τα βόεια και γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και για ορισμένα τυριά με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.

Έκτακτα μέτρα

 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να λάβει έκτακτα μέτρα κατά της διατάραξης της αγοράς που προκαλείται από σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών ή από την ύπαρξη απειλής σημαντικών διακυμάνσεων των τιμών. Μπορεί, επίσης, να αναλάβει δράση για να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο στην αγορά από μέτρα που λήφθηκαν για την αποτροπή της εξάπλωσης ασθενειών ζώων ή από σοβαρές διαταράξεις της αγοράς που προκλήθηκαν από τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των καταναλωτών λόγω κινδύνων για τη δημόσια υγεία ή για την υγεία των ζώων ή των φυτών και λόγω κινδύνου ασθενειών.
 • Σε περίπτωση σοβαρών διαταράξεων της αγοράς, το αποθεματικό για την αντιμετώπιση κρίσεων, παρέχει επιπλέον στήριξη για τη χρηματοδότηση των εν λόγω μέτρων.

Μέτρα ελέγχου προσφοράς

 • Ποσοστώσεις για το γάλα και τη ζάχαρη: ο κανονισμός καταργεί τις ποσοστώσεις αυτές το 2015 και το 2017,αντίστοιχα, επιτρέποντας στους παραγωγούς της ΕΕ να είναι πιο ανταγωνιστικοί στην εγχώρια αλλά και στην παγκόσμια αγορά.
 • Κανονισμός για τον αμπελοοινικό τομέα: το 2016 ο κανονισμός θέσπισε ένα νέο σύστημα αδειοδότησης σχετικά με τα δικαιώματα νέας αμπελοφύτευσης και το οποίο θα ισχύει έως το 2030. Το σύστημα αυτό προβλέπει ετήσια αύξηση της φυτεμένης έκτασης έως και 1 %.

Άλλα μέτρα

Ο ετήσιος προϋπολογισμός για τα καθεστώτα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και γάλακτος στα σχολεία έχει αυξηθεί (από 90 σε 150 εκατομμύρια ευρώ).

Οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις

Ο κανονισμός προωθεί τη σύσταση οργανώσεων παραγωγών ως μέσο ενδυνάμωσης των αρμοδιοτήτων τους στην αλυσίδα τροφίμων. Τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τους παρακάτω κανονισμούς:

 • Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393 που επιτρέπει σε αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών σε όλους τους τομείς για τους οποίους έχει θεσπιστεί ΚΟΑ να πραγματοποιούν δραστηριότητες, όπως ο προγραμματισμός παραγωγής, η βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής, η εμπορία προϊόντων των παραγωγών-μελών και η διαπραγμάτευση συμβάσεων. Επεκτείνει, επίσης, τους στόχους των διεπαγγελματικών οργανώσεων όσον αφορά την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία των ζώων, τη φυτοϋγειονομική προστασία και το περιβάλλον.
 • Οι κανονισμοί (ΕΕ) 2017/891 και (ΕΕ) 2017/892 απλουστεύουν και αποσαφηνίζουν τους κανόνες όσον αφορά τις οργανώσεις των παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Εμπόριο με τρίτες χώρες

Για την εισαγωγή και την εξαγωγή ορισμένων προϊόντων ίσως να απαιτείται πιστοποιητικό.

Οι εισαγωγικοί δασμοί στο κοινό δασμολόγιο εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα, αν και έχουν θεσπιστεί ειδικοί κανόνες για ορισμένα προϊόντα (π.χ. κάνναβη, λυκίσκος, οίνος και ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα). Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να καθορίσει εισαγωγικές δασμολογικές ποσοστώσεις, π.χ. ειδικά όρια όσον αφορά την ποσότητα των εμπορευμάτων που μπορούν να εισάγονται με μειωμένο τελωνειακό δασμό.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο κανονισμός για την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων αποτελεί ένα από τα μέτρα από τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει, επίσης, κανονισμούς για:

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671-854)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕE) 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15-49)

Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 14ης Ιουνίου 2017. Verband Sozialer Wettbewerb eV κατά TofuTown.com GmbH.Αίτηση του Landgericht Trier για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως. Προδικαστική παραπομπή — Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων — Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 — Άρθρο 78 και παράρτημα VII, μέρος III — Απόφαση 2010/791/ΕΕ — Ορισμοί, ονομασίες και ονομασίες πώλησης — «Γάλα» και «γαλακτοκομικά προϊόντα» — Ονομασίες που χρησιμοποιούνται για την προώθηση και την εμπορία αμιγώς φυτικών τροφίμων. Υπόθεση C-422/16

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/891 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στους εν λόγω τομείς, καθώς και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής (ΕΕ L 138 της 25.5.2017, σ. 4-56)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/892 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2017, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 138 της 25.5.2017, σ. 57-91)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (EE L 346 της 20.12.2013, σ. 12-19)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549-607)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

Related posts

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΝΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

admin

Ωραία τα λόγια, αλλά φτωχά για μια πόλη που χρόνια έλειπαν αναγκαία έργα

admin

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

admin

Leave a Comment