Image default
ΑΡΧΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

Μια ενδιαφέρουσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την Πολιτιστική διαχείριση για την ανάδειξη της πόλης της Ιεράπετρας και αποτελεί τη βάση για περαιτέρω μελέτη και αξιοποίηση των συμπερασμάτων της.

Η  σπουδαία  αυτή  διπλωματική   εργασία είναι της Αγγελικής Σεχρεμέλη(αρχιτέκτων μηχανικός-μουσειολόγος) και

αποτελεί  ένα  από   τα επιμέρους   έργα,  στο  πλαίσιο   του  γενικού  έργου  «Έρευνα, Εντοπισμός, Καταγραφή, Μελέτη, Ανάδειξη και Διαχείριση, του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου

Ιεράπετρας,  με στόχο την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη».

Το γενικό έργο ορίστηκε από τους επιβλέποντες καθηγητές της διπλωματικής εργασίας, κα. Ματούλα Σκαλτσά, Ομότιμης   καθηγήτριας Α.Π.Θ., Ιστορικού της τέχνης-Μουσειολόγο και κ. Πάνο Τζώνο, Ομότιμου καθηγητή   Α.Π.Θ.,   Αρχιτέκτονος   μηχανικού,   η   οποία   εκπονήθηκε   στα   πλαίσια   του

Διαπανεπιστημιακού   Προγράμματος   Μεταπτυχιακών   Σπουδών   «Μουσειολογία   και   Διαχείριση

Πολιτισμού». Το γενικό έργο και η μεθόδευση του παρουσιάστηκαν από τους ίδιους στα πλαίσια της Γ΄ Επιστημονικής Συνάντησης «Ιεράπετρα – 35ος Παράλληλος. Καλές Πρακτικές Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος. Μελέτη περίπτωσης η πόλη της Ιεράπετρας», που πραγματοποιήθηκε το

Μάιο του 2018 στην Ιεράπετρα.

Το αντικείμενο της εργασίας είναι ο εντοπισμός της ταυτότητας της πόλης της Ιεράπετρας μέσα στο

πλούσιο υλικό και άυλο πολιτιστικό απόθεμα που διαθέτει, και η ανάδειξη της στα πλαίσια μίας

βιώσιμης   τουριστικής   ανάπτυξης.

Η μελέτη αυτή   καταλήγει   στη   διαμόρφωση   της   κατάλληλης   στρατηγικής   ανάπτυξης.   Ιδιαίτερη   έμφαση δίνεται στις πολιτικές που αφορούν την Παλιά Πόλη, δεδομένου ότι συγκεντρώνει το μεγαλύτερο

μέρος του υλικού πολιτιστικού της αποθέματος. Διατυπώνεται,  τέλος, σε επίπεδο διαχείρισης ο

προγραμματισμός   και   ο   σχεδιασμός   προτάσεων   και   δράσεων,   που   εξαρτάται   άμεσα   από   την

ωριμότητα   και   την   ετοιμότητα   των   σημείων   ενδιαφέροντος,   της   πολιτιστικής   κληρονομιάς   της

Ιεράπετρας.

Στόχος του προτεινόμενου μοντέλου στρατηγικής ανάπτυξης, να υποδείξει σύγχρονες μεθόδους και

πρακτικές για τη διαχείριση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης της Ιεράπετρας

και της ευρύτερης περιοχής στα πλαίσια μίας ήπιας τουριστικής ανάπτυξης.

Ύστερα   από   την   αναγνώριση   των   στοιχείων   που   συνθέτουν   την   ταυτότητα   της   πόλης   και   την

αξιολόγηση τους ως προς τη σπουδαιότητα και την ετοιμότητα τους, είναι δυνατόν να εντοπιστούν

και καταγραφούν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του μοντέλου αυτού, οι οποίες αφορούν:

– Στην ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου και στη δημιουργία και

επι-σήμανση δικτύων των σημείων ενδιαφέροντος

– Στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του τόπου και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού

– Στην ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας και στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας της, καθώς και

της τοπικής αυτοδιοίκησης, στις απαιτούμενες αλλαγές για την υλοποίηση του οράματος.

Απαιτείται η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ταυτότητας για την Ιεράπετρα, η οποία θα επιτευχθεί

μέσω της υλοποίησης των παραπάνω αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. Αυτή είναι και η  αποστολή

της προτεινόμενης στρατηγικής που συνοδεύει το όραμα για την εξέλιξη του τόπου σε κέντρο της

Νοτιοανατολικής Έυρώπης.

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στον τόπο και στους κατοίκους του,

αλλά και στους επισκέπτες που θα επιλέξουν το συγκεκριμένο προορισμό. Το έργο αυτό αναλύεται σε στρατηγικές, σε συνεργατικές πολιτικές και μέτρα που στόχο έχουν να  αγγίξουν  όλους τους

τομείς του πολιτισμού και της καθημερινής ζωής με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της.

Προς   αυτήν   την   κατεύθυνση,   απαιτείται   και   επιδιώκεται   η   διαμόρφωση   ενός   συνολικού

προγραμματισμού και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, που θα στηρίζεται σε σύγχρονες πρακτικές

ολιστικής διαχείρισης, στη χρήση ψηφιακών στρατηγικών για την επικοινωνία του εγχειρήματος και

στη συμμετοχικότητα, δηλαδή στην άμεση εμπλοκή των κατοίκων στη λήψη αποφάσεων.

Βάσει αυτών, προτείνεται η δημιουργία ενός γενικού προγραμματικού σχεδίου ανάπτυξης για την πόλη,

το  Masterplan  της Ιεράπετρας, το οποίο θα έχει ως πρωταρχικούς άξονες τον  πολιτισμό  και τον

τουρισμό, αλλά θα διεισδύει δευτερευόντως σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και θα προτείνει

συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις με στόχο την υλοποίηση των στρατηγικών. Τα προβλεπόμενα έργα

και   δράσεις   έχουν   ως   επίκεντρο   τον   άνθρωπο,   τον   κάτοικο,   τον   επισκέπτη,   στα   πλαίσια   μιας

ρεαλιστικής,   ισορροπημένης   και   μακροπρόθεσμης   ανάπτυξης

Πολύ σημαντική   για   την   πραγματοποίηση   αυτού   του   «ανοίγματος»   είναι   η   εκμετάλλευση   της γεωγραφικής της θέσης, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά.

Η προσέγγιση και η προσέλκυση επενδύσεων από τα έξω προς τα μέσα και η ταυτόχρονη προβολή

του τόπου – του πολιτισμού, των ανθρώπων, και όσων

διαδραματίζονται στο νότο, δραστηριότητες, παραδόσεις, φεστιβάλ κ.ά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ιδέα της συμμετοχής της πόλης στο διαγωνισμό

για πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, ίσως να αποτελεί την πρόκληση και την ώθηση που χρειάζεται προκειμένου να πετύχει τους στόχους για την κοινωνική και οικονομική της ανάπτυξη

μέσω της διαχείρισης του πολιτισμού της και μιας ήπιας τουριστικής ανάπτυξης.

Ο πολιτισμός   και  ο τουρισμός  είναι  οι  δύο  σημαντικοί  πόλοι  του εγχειρήματος  αυτού.   Για τον πολιτισμό στόχος είναι η δημιουργία ενός ευρέος δικτύου πολιτιστικού ενδιαφέροντος, το οποίο

ξεκινά από την καταγραφή του συνόλου του πολιτιστικού αποθέματος, την αξιολόγηση του υλικού

και καταλήγει στη δημιουργία επιμέρους δικτύων και πλεγμάτων για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.   Οι   δράσεις   αυτές   έχουν   στόχο   την   ενεργοποίηση   και   την   ανάδειξη   των   σημείων

ενδιαφέροντος,   παράλληλα   με   την   προστασία   και   τη   διατήρηση   τους   ως   κληροδότημα   στις επόμενες γενιές.

Σχετικά με τον τουρισμό

στόχος   είναι   η   προώθηση   μίας   ήπιας   τουριστικής   ανάπτυξης   για   την   πόλη   και   την   ευρύτερη

περιοχή, η οποία να ακολουθεί το μποέμικο ρυθμό ζωής τους, μέσω των εναλλακτικών μορφών

τουρισμού   για   την   προσέλκυση   διαφορετικών   ομάδων   επισκεπτών.   Πρωταρχικό   μέλημα   στα

πλαίσια μιας τέτοιου είδους ανάπτυξης αποτελεί ο σεβασμός στον τόπο, στο περιβάλλον και στους

ανθρώπους του.

Στην   προσπάθεια  αυτή,   η   συμβολή   των  τοπικών   αρχών,   των  διαφόρων  φορέων   αλλά   και  των

κατοίκων, και η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασιών θεωρούνται  πολύτιμες  και απαραίτητες.

Related posts

ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ

admin

…Η ΚΡΗΤΗ ΔΙΝΕΙ ΖΩΗ

admin

«Απαράδεκτη κυβερνητική αδυναμία ή αδιαφορία να λύσει το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης;».

admin

Leave a Comment