Image default
ΑΡΧΙΚΗ

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη Βιολογική Γεωργία

Η ΜΕΛΕΤΙΤΙΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – ΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ

ανακοινώνει στους αγρότες ότι
Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη Βιολογική Γεωργία

Την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στη Βιολογική
Γεωργία, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και θα διαρκέσουν έως τις 31
Μαρτίου 2022.
Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 490 εκατ. ευρώ και αφορά στη στήριξη:
-Επιλέξιμων αροτραίων καλλιεργειών, 116 εκατ. ευρώ.
-Επιλέξιμων μόνιμων καλλιεργειών, κηπευτικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών,
210 εκατ. ευρώ.
-Επιλέξιμων εκτροφών βοοειδών και αιγοπροβάτων, 130 εκατ. ευρώ.
-Επιλέξιμων κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων, 34 εκατ. ευρώ.

Ξεκίνησε η προετοιμασία των φακέλων για το νέο πρόγραμμα της Βιολογικής
Γεωργίας (ΜΕΤΡΟ 11), συνολικού προϋπολογισμού 490 εκατ. Ευρώ.
Από 25 Φεβρουαρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2022 θα μπορούν οι
ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να καταθέτουν την αίτηση-φάκελο υποψηφιότητα για
την ένταξή τους στο νέο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας.

Γενικός σκοπός του μέτρου

Στην ενθάρρυνση των αγροτών να εφαρμόζουν τις αρχές και τις μεθόδους της βιολογικής
καλλιέργειας καθώς και να διατηρήσουν αυτές τις μεθόδους μετά την αρχική περίοδο της
μετατροπής.

Α. Κατηγορίες εντασσόμενων στη βιολογική γεωργία

 Δράση 11.1.1 (Νεοεισερχόμενοι)
Ως νεοεντασσόμενα
 αγροτεμάχια
 βοσκότοποι
 εκτροφές
 κυψέλες
νοούνται αυτά τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας
μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου

από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως 27 Ιανουαρίου 2022.

καθώς και αυτά που δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας.
Δράση 11.2.1 (Υφιστάμενοι) Είναι υποψήφιοι που κατέχουν αγροτεμάχια ,βοσκότοπους ή
εκτροφές ή κυψέλες, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής
γεωργίας, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου , η οποία έχει
συναφθεί μέχρι και 31/12/2020.

Β. Δικαιούχοι

 Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, Νομικά πρόσωπα, Ομάδες φυσικών ή
νομικών προσώπων

Γ. Κριτήρια επιλεξιμότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, πρέπει:
 Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ(ΟΣΔΕ) για το έτος 2021, του υποψηφίου.
 Για τη δράση 11.2.1 του υπομέτρου 11.2, να υφίσταται ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π μέχρι
και την έκδοση της Πρόσκλησης (31/12/2020).
 Να έχουν ελάχιστο αριθμό ανά στρέμμα, τα 8 ελαιόδεντρα, όσον αφορά στους ελαιώνες
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.
 Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών και οι κατεχόμενες
κυψέλες και παραφυάδες , τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχ΄θουσα ενωσιακή
και εθνική νομοθεσία.

Ε. Κριτήρια επιλογής

Με βάση τις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και την επίτευξη των
στόχων του ΠΑΑ το ΥΠΑΑΤ έχει εισάγει νέα κριτήρια επιλεξιμότητας
των υποψηφίων, πέραν της εντασσόμενης έκτασης που ανήκει σε
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (NATURA 2000). Έτσι, η νέα
πρόσκληση δίνει προτεραιότητα με επιπλέον μοριοδότηση σε γεωργούς
νεαρής ηλικίας, στο μέγεθος της υπό ένταξης έκτασης του υποψηφίου ,
.κ.α

Είδος στήριξης:

Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας περιγράφονται στον Πίνακα Α ως
ακολούθως:
Πίνακας Α: Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/στρέμμα/έτος για τη δράση 11.1.1 και 11.2.1
Είδος καλλιέργειας Μέγιστο Ύψος
Ενίσχυσης
(€/στρέμμα/έτος
) για την Δράση
11.1.1

Μέγιστο Ύψος
Ενίσχυσης
(€/στρέμμα/έτος
) για την Δράση
11.2.1
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ 62,9 41,5
ΣΤΑΦΙΔΑ 66,9 48,3
ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ 79,5 49,9
ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 85 73,5
ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ-
ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ-ΒΟΛΒΩΔΗ-ΚΑΡΟΤΟ-
ΠΑΤΑΤΑ

55 48,8

Κατεχόμενες κυψέλες/παραφυάδες 26,39 32,89
ΑΚΡΟΔΡΥΑ 90 61,6
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 60 60
ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΑ 85 85
ΡΟΔΙΑ 85 85

Η Μελετητική Λασιθίου αναλαμβάνει για το παραπάνω πρόγραμμα:
 Τη διαδικασία εμπρόθεσμης υποβολής φακέλου υποψηφιότητας στο
πληροφοριακό σύστημα.
 Τη διαδικασία ένστασης κατά των αποτελεσμάτων, όπου χρειάζεται.
 Την αίτηση πληρωμής, για την οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ με εγκύκλιο ορίζει τις
ημερομηνίες έναρξης υποβολής για κάθε έτος ξεχωριστά. Στην αίτηση
πληρωμής ελέγχεται η Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του παραγωγού σε
σχέση με την αίτηση στήριξης στο Μέτρο (για τυχόν μειώσεις
αγροτεμαχίων-ζωικού κεφαλαίου).

 Την αίτηση τροποποίησης σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 Τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ γεωπόνου-δικαιούχου.
 Τη σύναψη σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π)
εντός χρονικού διαστήματος, όπως ορίζεται κάθε φορά.
 Την πληρότητα του φακέλου και κάθε πρόσθετη τεχνική υποστήριξη, ώστε
να διασφαλιστεί η συμμετοχή του παραγωγού στο πρόγραμμα, η
πληρωμή του και η καλή υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων.
Στην Μελετητική Λασιθίου ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΑΚΗΣ – ΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ για αυτό
εργαζόμαστε! Για να δώσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, για να
αναδείξουμε τις πραγματικές μας δυνάμεις, για να αξιοποιήσουμε τον τα εργαλεία
της δουλειάς μας και μην κοιτάμε τις επενδύσεις με παρωπίδες, αλλά να
βρίσκουμε μέσα από τις καινοτόμες ιδέες μας, εκείνο που μπορεί να βοηθήσει
εμάς και τη χώρα μας .
Η προετοιμασία για τη σύνταξη των φακέλων έχει ήδη ξεκινήσει, ώστε, με το που
ανοίξει το σύστημα για την υποβολή των αιτήσεων, οι παραγωγοί μας να είναι
καθ’ όλα έτοιμοι. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Μελετών της Μελετητικής Λασιθίου

Υπεύθυνος Γεωπόνος :Φερετζάκης Μιχαήλ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2842.0.23685 – 6972037194.
Email: feretzakismixalis@gmail.com
Εθν. Μακαρίου 6,Ιεράπετρα.

Related posts

  ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΣ

admin

Φωτιά στον δρόμο προς Κριτσά.

admin

Σε τροχιά ανάκαμψης το νοσοκομείο Σητείας – Επίσκεψη Γιάννη Πλακιωτάκη

admin

Leave a Comment