Image default
Αγροτικά Νέα

Οδηγίες για την διαδικασία πληρωμής στο ΕΤαΕ

Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ με την οποία δίνονται οδηγίες για την διαδικασία πληρωμής στο ΕΤαΕ για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο των δράσεων 4.1.4 & 4.2.4 του Π.Α.Α. 2014-2020.

Με υπουργική απόφαση συστάθηκε Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ («ΤΕΑΑ»), εφεξής Ταμείο, ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, εφεξής ΕΤαΕ.

Στόχος του Ταμείου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις δράσεις 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ)» και 4.2.4 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν) μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014?2020, μέσω της παροχής εγγυήσεων.

Η χρηματοδότηση αφορά στην καταβολή της συγχρηματοδοτούμενης οικονομικής ενίσχυσης (εθνικοί και ενωσιακοί πόροι) από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης βάσει των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης, σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης του και τις νομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από τη σύμβαση που έχει υπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο Βάσει των στοιχείων αυτών βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των αιτήσεων πληρωμής διασφαλίζοντας τα παρακάτω:

 • τη νομιμότητα και κανονικότητα (οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους σχετικούς ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες και τις διαθέσιμες πιστώσεις)
 • την πληρότητα των αιτημάτων πληρωμής
 • την πραγματικότητα των πράξεων
 • την ιχνιλασιμότητα του ελέγχου.

Αιτήσεις πληρωμής από δικαιούχο

Για την έγκριση δαπανών πράξεων για συγχρηματοδότηση τους από το Π.Α.Α. 2014- 2020 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος F της συμφωνίας χρηματοδότησης και καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία στο ΟΠΣΑΑ.

Η Συνεισφορά από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης προς το ΕΤαΕ αφορά ποσό ύψους ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν σε τέσσερις ισόποσες δόσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συμφωνία χρηματοδότησης. Το ΕΤαΕ ετοιμάζει φάκελο πληρωμής προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται παρακάτω:

Πρώτη Δόση:

1. Αίτηση πληρωμής

2. Αντίγραφο της υπογεγραμμένης Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και του ΕΤαΕ

3. Τραπεζικό έγγραφο όπου δηλώνονται τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του Χρηματοοικονομικού Ενδιάμεσου (Όνομα δικαιούχου, IBAN, BIC κ.λπ.).

4. Έκθεση ελέγχου στη μορφή του Παραρτήματος Ι Καν (ΕΕ) 2019/1140

Δεύτερη Δόση:

1. Αίτηση πληρωμής

2. Αντίγραφο των εγγράφων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τεκμήρια για τη δημοσίευσή τους

3. Πληροφορίες σχετικά με τα επιλεχθέντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και με την ημερομηνία υπογραφής των Επιχειρησιακών Συμφωνιών

4. Έκθεση ελέγχου, στη μορφή του Παραρτήματος Ι Καν (ΕΕ) 2019/1140, περιλαμβανομένης λίστας συναλλαγών σε τελικούς αποδέκτες όπως δηλώνονται από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα όπου παρουσιάζονται οι αριθμοί φορολογικού μητρώου, ταυτότητα συναλλαγής, εκταμιευθέντα ποσά και ποσοστά εγγύησης και αμοιβών διαχείρισης

Τρίτη Δόση:

1. Αίτηση πληρωμής

2. Πληροφορίες για νέα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που επελέγησαν και ημερομηνία υπογραφής των Επιχειρησιακών Συμφωνιών

3. Έκθεση ελέγχου, στη μορφή του Παραρτήματος Ι Καν (ΕΕ) 2019/1140, περιλαμβανομένης λίστας συναλλαγών σε τελικούς αποδέκτες όπως δηλώνονται από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα όπου παρουσιάζονται οι αριθμοί φορολογικού μητρώου, ταυτότητα συναλλαγής, εκταμιευθέντα ποσά και ποσοστά εγγύησης και αμοιβών διαχείρισης

Τέταρτη Δόση:

1. Αίτηση πληρωμής

2. Πληροφορίες για νέα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που επελέγησαν και ημερομηνία υπογραφής των Επιχειρησιακών Συμφωνιών

3. Έκθεση ελέγχου, στη μορφή του Παραρτήματος Ι Καν (ΕΕ) 2019/1140, περιλαμβανομένης λίστας συναλλαγών σε τελικούς αποδέκτες όπως δηλώνονται από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα όπου παρουσιάζονται οι αριθμοί φορολογικού μητρώου, ταυτότητα συναλλαγής, εκταμιευθέντα ποσά και ποσοστά εγγύησης και αμοιβών διαχείρισης

Ο Φάκελος Πληρωμής για κάθε δόση διαβιβάζεται μέσω συστημένης αλληλογραφίας ή courier σε διπλούς φακέλους (ή πακέτα), εκ των οποίων:

 • Ο εσωτερικός φάκελος αλληλογραφίας (ή πακέτο) αναγράφει τον αποστολέα και τον τελικό παραλήπτη και επίσης φέρει σήμανση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ στην κορυφή του.
 • Ο εξωτερικός φάκελος αλληλογραφίας (ή πακέτο) αναγράφει τον αποστολέα, τον τελικό παραλήπτη χωρίς να φέρει καμία σήμανση διαβάθμισης.

Διαδικασία Πιστοποίησης

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιεί τον έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής όσον αφορά:

 • Τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης σύμφωνα με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις
 • Τα οριζόμενα στην απόφαση ένταξης και στην σύμβαση χρηματοδότησης

Οι διοικητικοί έλεγχοι που διενεργούνται από τον Οργανισμό Πληρωμών αποσκοπούν στην επαλήθευση της συμμόρφωσης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου στη συγκρότηση του εργαλείου (Πρώτη Δόση) και της επίτευξης του αντίστοιχου κατώτατου ορίου βάσει των εκταμιεύσεων (Δεύτερη, Τρίτη και Τέταρτη Δόση).

Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών, ο Οργανισμός Πληρωμών δεν θα διενεργεί διοικητικούς ελέγχους επί των μεμονωμένων Συναλλαγών Τελικού Αποδέκτη που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο όπως ανακοινώθηκε από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα προς το ΕΤαΕ. Ο Οργανισμός Πληρωμών ενημερώνει άμεσα το ΕΤαΕ για τυχόν ελλείψεις απαραίτητων δικαιολογητικών από το φάκελο πληρωμής.

Αναγνώριση – Εκκαθάριση Δαπάνης και Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ:

1. Αναγνωρίζει και εκκαθαρίζει τη δαπάνη σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου επιλεξιμότητας της αίτησης πληρωμής.

2. Καταχωρίζει στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.) όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο και πραγματοποιεί την οριστικοποίηση του διοικητικού ελέγχου του αιτήματος πληρωμής.

3. Ετοιμάζει, εγκρίνει και οριστικοποιεί την παρτίδα πληρωμής του δικαιούχου

4. Δημιουργεί φάκελο πληρωμής ο οποίος περιέχει:

 • Διαβιβαστικό του φακέλου πληρωμής προς το τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων
 • τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου (Check List – Υπόδειγμα 2), αρμοδίως υπογεγραμμένη και σφραγισμένη,
 • τη Κατάσταση Πληρωμής Υποχρεώσεων αρμοδίως υπογεγραμμένη και σφραγισμένη,
 • τα δικαιολογητικά του αιτήματος πληρωμής κατά περίπτωση, όπως αναφέρονται ανωτέρω

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εκδίδει την απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση της πράξης, την διαβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και την καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ. Τέλος, η Δ/νση Πληρωμών – Τμήμα Λογιστηρίου πραγματοποιεί την πληρωμή και την πίστωση του ποσού της κάθε δόσης στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Related posts

Πραγματοποιήθηκε η απολογιστική συνέλευση του Ενιαίου Αγροτικου Συλλογου της Ιεραπετρας.

admin

Έρχεται μόνιμη 13η σύνταξη και για τους αγρότες

admin

Από τις 13/09/2019 έως τις 16/09/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.625.048,82 ευρώ.

admin

Leave a Comment