Image default
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΣΔΕ 2021

Νίκος Δασκαλάκης
Μέλος Δ.Σ. ΣΑΣΟΕΕ και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της αγροτικής εφημερίδας
ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ

 1. Νέος έλεγχος για αγροτεμάχια που ψηφιοποιούνται σε περιοχές Κατανομής Τεχνικής Λύσης 2016-
 2. Τα δικαιολογητικά 150-153 που απαιτούνται δεν είναι διαθέσιμα. Υπάρχει περίπτωση να γίνει
  δεκτό στη θέση τους κάποιο άλλο έγγραφο?
  Απάντηση: Μέσα στις επόμενες ημέρες θα σταλούν προς τα ΚΥΔ διευκρινίσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γι’
  αυτό το θέμα. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να επισυνάψουν ό,τι διαθέτουν σε νόμιμο έγγραφο (όχι το Ε9)
  που να αποδεικνύει την κατοχή του αγροτεμαχίου. Για παράδειγμα, είναι δεκτός ο προσωρινός
  ή οριστικός τίτλος Κτηματολογίου με το απαραίτητο απόσπασμα χάρτη της δήλωσης στο ΕΚ ή ένας
  τίτλος αποδοχής κληρονομιάς. Τα τοπογραφικά διαγράμματα δεν απαιτείται να επισυναφθούν άμεσα,
  αλλά όταν ζητηθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει ο αιτών να τα έχει στη διάθεσή του για να τα
  προσκομίσει εντός 10 ημερών. Όσον αφορά τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια, θα πρέπει να επισυναφθεί
  το ενοικιαστήριο και να αναγραφεί ο αριθμός ΑΤΑΚ, ενώ οι τίτλοι ιδιοκτησίας των εκμισθωτών θα
  ζητηθούν μεταγενέστερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις
  επισημαίνονται τα εξής:
  Για να επικαλύπτεται ένα αγροτεμάχιο με πρώην κατανομή βοσκοτόπων, σημαίνει ότι
  τουλάχιστον ένα από τα έτη 2016-2020 στο συγκεκριμένο σημείο ΔΕΝ υπήρχε δήλωση
  αγροτεμαχίου, καθώς η κατανομή γίνεται επί εκτάσεων απαλλαγμένων από μη επιλέξιμα
  στοιχεία και δηλώσεις αγροτεμαχίων. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Αρ. 72 του ΕΚ 1306/2013
  ο δικαιούχος πρέπει να δηλώνει στην ΕΑΕ «…ΟΛΑ τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσής του
  καθώς και τις μη γεωργικές εκτάσεις…».

Εφόσον εμφανίζονται νέες δηλώσεις αγροτεμαχίων εντός των συγκεκριμένων περιοχών με τον
δικαιούχο να επικαλείται ότι του ανήκει ή ότι ανήκει στον εκμισθωτή, σημαίνει ότι αποκτήθηκε
η νόμιμη νομή ή/και κατοχή εντός του 2020 ή του 2021. Συνεπώς είναι ακόμα πιο εύκολο γι’
αυτούς να επισυνάψουν τα πλέον πρόσφατα έγγραφα απόκτησης νόμιμης νομής / κατοχής.

 1. Νέος έλεγχος ότι τα τεμάχια που ψηφιοποιούνται σε βοσκοτοπικές ενότητες με συντελεστή
  επιλεξιμότητας (pef) = 0 θα κρίνονται μη επιλέξιμα, ανεξαρτήτως καλλιέργειας. Έχει νόημα να κάνουν
  ένσταση επιλεξιμότητας?
  Απάντηση: Ναι, να κάνουν ένσταση και θα ελεγχθεί. Όμως ο συντελεστής= 0 σε μία ενότητα δείχνει ότι
  η ενότητα εν γένει δεν είναι κατάλληλη για γεωργική εκμετάλλευση παντός τύπου.
  Ωστόσο αγροτεμάχια που ψηφιοποιούνται σε βοσκοτοπικές ενότητες με συντελεστή επιλεξιμότητας
  (pef) =0 θα κρίνονται επιλέξιμα εφόσον είναι ήδη ενταγμένα σε πολυετή δεσμεύσεις των Μ8-Μ10 και
  Μ11 λόγω υποχρέωσης σταθερότητας των αγροτεμαχίων κατά θέση.
  Τέλος, όταν ο συντελεστής είναι >0 τότε ισχύει ότι και τα παλιότερα έτη, δηλαδή το ποσοστό
  επιλεξιμότητας (pef) αφορά μόνο τον ΚΟΚ 9 και δεν επηρεάζει τους υπόλοιπους ΚΟΚ.
  3 Πώς να αντιμετωπίζουν οι χρήστες τις περιπτώσεις των αγροτεμαχίων που εμπίπτουν στον νέο
  έλεγχο ότι αν δηλωθεί διαφορετική καλλιέργεια από βοσκότοπο εντός βοσκοτοπικής ενότητας εντός
  του δικτύου Natura το τεμάχιο κρίνεται μη επιλέξιμο.
  Απάντηση: Αγροτεμάχια που ψηφιοποιούνται σε βοσκοτοπικές ενότητες εντός του δικτύου Natura με
  διαφορετική καλλιέργεια από βοσκότοπο θα κρίνονται επιλέξιμα εφόσον είναι ήδη ενταγμένα σε
  πολυετή δεσμεύσεις των Μ8-Μ10 και Μ11 λόγω υποχρέωσης σταθερότητας των αγροτεμαχίων κατά
  θέση.
  Επιτρέπεται και η χρήση μόνιμων καλλιεργειών και η ΚΟΚ 8 με ποικιλία 8688. Επιπλέον, θα επιτρέπεται
  και η επιλογή της ΚΟΚ 6 Αγρανάπαυση, με κωδικό ποικιλίας 3807 ( αγρανάπαυση χωρίς γεωργική
  δραστηριότητα) για τα αγροτεμάχια με κλίση κάτω του 8% και με κωδικό ποικιλίας 3806 (αγρανάπαυση
  με εδαφοκάλυψη) για τα αγροτεμάχια με κλίση άνω του 8%. Εναλλακτικά μπορούν να υποβάλουν
  ένσταση επιλεξιμότητας.
 2. Η προδημοσίευση για τα βιολογικά αναφέρει ότι παίρνει μόρια όποιος έχει βιολογικά σε natura.
  Αυτοί οι παραγωγοί τι καλούνται να δηλώσουν στην ΕΑΕ2021?
  Απάντηση: Για να δηλωθεί οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια (πλην βοσκότοπος – μόνιμες καλλιέργειες –
  ποικιλία 8688 – ποικιλία 3807 και ποικιλία 3806 όπως προαναφέρθηκε) σε περιοχή Natura και να κριθεί
  επιλέξιμη θα πρέπει η ενότητα να μην έχει cover_id βοσκοτοπικό. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες
  προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης (π.χ. Μ11, Μ10.1.04, Μ6.1,
  κλπ).
 3. Έχει προστεθεί έλεγχος, ενημερωτικός στην αποθήκευση, ως προς την διάρκεια του ενοικιαστηρίου
  (>= 4ετη). Τα αγροτεμάχια με ενοικιαστήρια που έχουν ήδη δημιουργηθεί και έχουν μικρότερη
  διάρκεια υπάρχει περίπτωση να έχουν επίπτωση στην πληρωμή;
  Απάντηση: Όχι, είναι ενημερωτικός.
 4. Υπάρχει περίπτωση να προστεθούν μηχανογραφικά στις ΕΑΕ 2021 τα Μέτρα για τους ΑΦΜ που θα
  εγκριθούν στο επόμενο διάστημα?
  Απάντηση: Εφόσον υπάρχει χρόνος για εμπρόθεσμη υποβολή και επεξεργασία αιτήσεων, οι παραγωγοί
  θα πρέπει να καταχωρούν το Μέτρο στο οποίο έχουν κάνει αίτημα ένταξης κατά την υποβολή της
  δήλωσής τους. Με βάση τις προδημοσιεύσεις που έχουν αναρτηθεί από το ΥΠΑΑΤ οι ενδιαφερόμενοι
  γνωρίζουν την πρόθεση τους και μπορούν να την δηλώσουν. Σε περίπτωση που δεν αποτελέσουν
  αντικείμενο έγκρισης η όποια δήλωση κωδικού παράλληλης δεν δημιουργεί επιπτώσεις στον
  παραγωγό.
 5. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος επικοινωνίας των ΚΥΔ με τους online παραγωγούς, όταν έχουν
  προκύψει θέματα επικάλυψης αγροτεμαχίων?
  Απάντηση: Το ΚΥΔ αφού επιβεβαιώσει την ορθότητα της δήλωσης από τον παραγωγό (από τα
  υποβαλλόμενα δικαιολογητικά) ενημερώνει το Τμήμα Υποστήριξης της Gaia Επιχειρείν (support@c-
  gaia.gr) για την υπάρχουσα επικάλυψη. Η Gaia έχοντας την αρμοδιότητα του Φορέα Συντονισμού και
  Αποσφαλμάτωσης αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με τον online παραγωγό και να του δώσει τα στοιχεία
  του εμπλεκόμενου ΚΥΔ ώστε να επικοινωνήσει εκείνος με το ΚΥΔ.
 6. Στην ΕΑΕ 2021 κάποια αγροτεμάχια έχουν μεταφερθεί από το 2020 χωρίς ψηφιοποιημένα πολύγωνα.
  Γιατί συμβαίνει αυτό?
  Απάντηση: Πρόκειται για τεμάχια που απορρίφθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τους ελέγχους
  επικάλυψης του 2020 και η έκτασή τους αποδόθηκε στον άλλο εμπλεκόμενο παραγωγό. Συνεπώς, στην
  φετινή τους ψηφιοποίηση θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη ώστε
  κατόπιν της εξέτασης και του πορίσματος του προηγούμενου έτους, το αγροτεμάχιο που εσφαλμένα
  δημιούργησε επικάλυψη να τοποθετηθεί στην σωστή του θέση.
 7. Έχουν εντοπιστεί αλλαγές στις επιλέξιμες ποικιλίες για την ενίσχυση 0301. Κάποιες ποικιλίες δεν είναι
  πλέον επιλέξιμες και πρέπει να αντικατασταθούν. Θα έχει επίπτωση στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών
  ή σε άλλο Πρόγραμμα του ΠΑΑ?
  Απάντηση: Ανανέωση στις επιλέξιμες ποικιλίες των συνδεδεμένων ενισχύσεων γίνεται κάθε χρόνο και
  όχι μόνο για την συγκεκριμένη συνδεδεμένη ενίσχυση. Στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών του ΠΑΑ δίνεται
  η δυνατότητα αλλαγής καλλιέργειας ή ποικιλίας στα τεμάχια, καθόσον αποτελεί σημείο ελέγχου η
  τυπική απόδοση. Για τα Μέτρα Αγροτικής ανάπτυξης με βάση την έκταση, όπως το Μέτρο 11, το Μέτρο
  10 και το 8.1 διατηρούνται οι καλλιέργειες και ποικιλίες που περιλαμβάνονται σε ενεργό Τεχνικό
  δελτίο/ Έγκριση επένδυσης.
 8. Τι θα γίνει με τα δασικά φέτος? Θα επηρεάσουν την πληρωμή?
  Απάντηση: Στην ΕΑΕ 2021 έχουν φορτωθεί οι νέοι αναρτημένοι χάρτες. Ως προς τους κυρωμένους
  δασικούς χάρτες η εικόνα που παρουσιάζεται είναι των παλιών κυρωμένων και μέχρι στιγμής η
  επικάλυψη με δασική έκταση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί αναστολής της ισχύος των
  κυρωμένων ΔΧ, δεν επηρεάζει την επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου. Ωστόσο, η κύρωση των
  αναμορφωμένων αναρτημένων ΔΧ 2021 θα ληφθεί υπόψη στους χωρικούς διασταυρωτικούς ελέγχους
  την χρονική στιγμή που θα πραγματοποιηθεί.
 9. Για την απαίτηση γνησίου υπογραφής στην Εξουσιοδότηση του ΕΛΓΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η
  ηλεκτρονική εξουσιοδότηση από gov.gr?

Απάντηση: Ναι, φυσικά και μπορεί.

 1. Υπενοικίαση, πώς αντιμετωπίζεται στην καταχώρηση δικαιολογητικών?
  Απάντηση: Πρέπει να δηλωθεί στα Στοιχεία Ιδιοκτησίας ως ιδιοκτήτης ο αρχικός ιδιοκτήτης, εκείνος δηλαδή
  που δηλώνει το αγροτεμάχιο στο Ε9 του και συνεπώς έχει έγκυρο ΑΤΑΚ. Ταυτόχρονα θα πρέπει να
  επισυναφθούν τόσο το συμφωνητικό του ιδιοκτήτη με τον υπεκμισθωτή όσο και του υπεκμισθωτή με τον
  μισθωτή, για να μπορέσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να διεξάγει τους απαραίτητους ελέγχους. Σημειώνεται ότι εάν κατά το
  διοικητικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν έχουν επισυναφθεί όλα τα παραστατικά στην ΕΑΕ2021 ή στο
  συμφωνητικό του ιδιοκτήτη με τον πρώτο ενοικιαστή δεν αναγράφεται ότι επιτρέπεται η υπεκμίσθωση,
  αυτή δε θα γίνεται δεκτή.
  Τέλος πρέπει να γίνεται σαφές στους αιτούντες παραγωγούς οι οποίοι έχουν και την ευθύνη των όσων
  δηλώνονται στην αίτηση τους ότι
 2. Ο Οργανισμός πληρωμών υποχρεούται να ελέγχει συστηματικά τις αιτήσεις χορήγησης
  ενίσχυσης προκειμένου να προλάβει και ενδεχομένως να διορθώσει τις διαπραχθείσες
  παρατυπίες καθώς και να ανακτήσει τις αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις. Επομένως, το
  ότι κάτι δηλώθηκε τα προηγούμενα έτη και δεν ελέγχθηκε ή δεν εντοπίστηκε δεν αφαιρεί το
  δικαίωμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οποτεδήποτε διαπιστώσει τη μη συμμόρφωσή να προβεί σε
  διορθώσεις
 3. Ο αριθμός ΑΤΑΚ δεν αποτελεί τρόπο απόδειξης νομιμότητας του αγροτεμαχίου αλλά στοιχείο
  που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων μέσω διασταυρωτικών
  ελέγχων με την ΑΑΔΕ.
 4. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των παραγωγών για την ΕΑΕ 2021 που υποβάλλεται
  αυτή την χρονική περίοδο, είναι υποχρεωτικό για όλους τους βιοκαλλιεργητές η επισύναψη του
  εντύπου «Βεβαίωση Συμμόρφωσης τήρησης των Καν. 834/07 & 889/08 για τη Βιολογική Γεωργία»;
  Απάντηση: Η επισύναψη της εν λόγω βεβαίωσης συμμόρφωσης απευθύνεται σε κατηγορία
  βιοκαλλιεργητών αρόσιμων εκτάσεων και αφορά αποκλειστικά στον έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων
  του πρασινίσματος. Οι βιοκαλλιεργητές δηλαδή που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του πρασινίσματος

(εκμετάλλευση με αρόσιμες εκτάσεις >=10 εκταρίων) και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 όσον αφορά τη βιολογική
γεωργία, έχουν τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από την υποχρέωση τήρησης των υποχρεώσεων των
πρακτικών οι οποίες είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (Διαφοροποίηση καλλιεργειών,
Ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης στη γεωργική έκταση) για τα αρόσιμα αγροτεμάχια που
χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καν.(ΕΚ) αριθ. 834/2007,
επιλέγοντας στα γενικά στοιχεία αγροτεμαχίου την Ένδειξη: Τήρηση απαιτήσεων Καν. 834/2007 για
βιολογική γεωργία και επισυνάπτοντας τη βεβαίωση συμμόρφωσης. Δηλαδή είναι υποχρεωτικό μόνο
στο πλαίσιο της εξαίρεσης αρόσιμων αγροτεμαχίων από την υποχρέωση τήρησης των υποχρεώσεων
για την χορήγηση της ενίσχυσης του πρασινίσματος.

Related posts

Ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Λασιθίου για την αναστολή λειτουργίας των Πανεπιστημιακών σχολών στο νομό Λασιθίου

admin

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΕΩΣ ΤΙΣ 5 ΜΑΪΟΥ

admin

«Ι.Λ.Ο.Α.»-Εκδήλωση αφιέρωμα στον Ερωτόκριτο με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

admin

Leave a Comment