Image default
ΑΡΧΙΚΗ

Οριστικό: Σε εφαρμογή ο… σκυλοκτόνος νόμος

Οριστικό: Σε εφαρμογή ο… σκυλοκτόνος νόμος

Ένα εικοσιτετράωρο πριν από το κλείσιμο της Βουλής, με απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών κ. Πέτσας, καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού των ζώων συντροφιάς.

Προφανώς και πρόκειται για μία κίνηση αιφνιδιασμού, αφού δημοσιεύτηκε μία μέρα πριν το κλείσιμο της Βουλής για να μην προκύψουν αντιδράσεις. Ωστόσο, ο κυνηγετικός κόσμος μετά και την ολοκλήρωση του σκυλοκτόνου νόμου, αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για ένα πλήγμα που πήρε οριστική μορφή.

Παραθέτουμε την απόφαση του υπουργού

 Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός της διαδικασίας και των λεπτομερειών για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του ζώου συντροφιάς στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (εφεξής «ΕΦΑΓΥΖΣ») του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) από ιδιοκτήτη σκύλου ή γάτας που δεν επιθυμεί να στειρώσει το ζώο, καθώς και ο καθορισμός κάθε άλλου σχετικού θέματος.

Άρθρο 2

Υπόχρεοι – Αρμόδιοι

1.O ιδιοκτήτης σκύλου ή γάτας που δεν επιθυμεί να στειρώσει το ζώο του, σύμφωνα με παρ. 1α του άρθρου 9 του ν.4830/2021, υποχρεούται να αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού (DNA) του ζώου του στο ΕΦΑΓΥΖΣ.

2.Η συλλογή δείγματος γενετικού υλικού, η αποστολή του στο ΕΦΑΓΥΖΣ και η καταγραφή στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (εφεξής «ΕΜΖΣ») γίνονται αποκλειστικά από κτηνίατρο, μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, που έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και είναι πιστοποιημένος χρήστης του ΕΜΖΣ σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 2 και την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.4830/2021,καθώς και με την περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17-1-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας.

3.Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του ΕΜΖΣ, η συλλογή δείγματος γενετικού υλικού και η αποστολή του στο ΕΦΑΓΥΖΣ γίνεται από κτηνίατρο, μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, που έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και είναι εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο κτηνίατρος του προηγούμενου εδαφίου προβαίνει στη σχετική καταγραφή της πράξης συλλογής δείγματος γενετικού υλικού στην ανωτέρω βάση κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παρούσα.

4.Η συγκέντρωση, η φύλαξη, η επεξεργασία, η ανάλυση και η φύλαξη γενετικού υλικού ζώων συντροφιάς και ιδίως σκύλων και γατών γίνεται από το ΕΦΑΓΥΖΣ.

5.Το ΕΦΑΓΥΖΣ συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς για την προαγωγή της ευζωίας των ζώων συντροφιάς, καθώς και με τα όργανα ελέγχου του άρθρου 3 του ν.4830/2021, για την ταυτοποίηση γεννητόρων εγκαταλελειμμένων, νεκρών ή κακοποιημένων ζώων. Το ΕΦΑΓΥΖΣ μπορεί να συνεργάζεται με πιστοποιημένα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την επίτευξη των σκοπών του.

Άρθρο 3

Συλλογή και αποστολή δείγματος γενετικού υλικού

1.Αφού ολοκληρωθεί η ενέργεια της παρ. 2 του άρθρου 5, η διαδικασία συλλογής και αποστολής δείγματος γενετικού υλικού από τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2, έχει ως ακολούθως:

-Συλλέγεται δείγμα αίματος (0.5-2 ml) του ζώου σε φιαλίδια τύπου γενικής αίματος με EDTA ως αντιπηκτικό. Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η αιμοληψία, συλλέγεται με ειδικούς στυλεούς Teflon δείγμα παρειακού επιχρίσματος και ο στυλεός τοποθετείται στο αντίστοιχο σωληνάριο μεταφοράς. Επάνω στο φιαλίδιο αίματος ή στο σωληνάριο παρειακού επιχρίσματος ανα-γράφεται υποχρεωτικά και ευκρινώς το όνομα του υπό εξέταση ζώου και το επώνυμο του ιδιοκτήτη.

-Συμπληρώνονται στο ΕΜΖΣ οι πληροφορίες της φόρμας «Παραπεμπτικό Γενετικής Ανάλυσης Ζώων Συντροφιάς» και εκδίδεται το σχετικό ηλεκτρονικό παραπεμπτικό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ A.

-Εκτυπώνεται το παραπεμπτικό εις τριπλούν, και υπογράφονται τα αντίγραφα από τον ιδιοκτήτη του ζώου και τον κτηνίατρο και στην συνέχεια σφραγίζονται. Αντίγραφο του υπογεγραμμένου παραπεμπτικού αποστέλλεται μαζί με το δείγμα στο ΕΦΑΓΥΖΣ, ένα αντίγραφο λαμβάνει ο ιδιοκτήτης του ζώου και ένα κρατείται από τον κτηνίατρο.

2.Το χρονικό διάστημα από την λήψη έως και την αποστολή του δείγματος στο ΕΦΑΓΥΖΣ δεν δύναται να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες.

3.Μεταβατικά, έως την έναρξη λειτουργίας του ΕΜΖΣ, ενημερώνεται από τον κτηνίατρο η υπάρχουσα «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση» της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου και συμπληρώνεται το πεδίο: «δείγμα γενετικού υλικού».

Άρθρο 4

Παραλαβή δείγματος από το ΕΦΑΓΥΖΣ – Καταχώριση και διατήρηση του γενετικού υλικού

1.Η διαδικασία λήψης, καταχώρισης και διατήρησης του γενετικού υλικού από το ΕΦΑΓΥΖΣ, έχει ως ακολούθως:

-Παραλαμβάνεται το δείγμα από το ΕΦΑΓΥΖΣ και αρμόδιος υπάλληλος, το καταχωρεί στη βάση του ΕΦΑΓΥΖΣ αποδίδοντάς του μοναδικό εργαστηριακό κωδικό.

-Αναγράφεται σε αυτοκόλλητη ετικέτα κατάλληλου μεγέθους ο μοναδικός εργαστηριακός κωδικός που αντιστοιχείται στη βάση του ΕΦΑΓΥΖΣ με τον μοναδικό αριθμό του παραπεμπτικού. Κατόπιν η ανεξίτηλη, εκτυπωμένη αυτοκόλλητη ετικέτα με τον μοναδικό εργαστηριακό κωδικό (barcode) επικολλάται στο φιαλίδιο.

-Ελέγχεται η κατάσταση του δείγματος κατά την παραλαβή (Αποδεκτό/Μη αποδεκτό).

-Ενημερώνεται το ΕΜΖΣ αντιστοίχως.

-Απομονώνεται το DNA.

-Ελέγχεται η ποιότητα του DNA (Επαρκές/Ανεπαρκές Υλικό-Επανάληψη δειγματοληψίας).

-Ενημερώνεται το ΕΜΖΣ αντιστοίχως.

-Εφόσον η ποιότητα και η ποσότητα του δείγματος είναι επαρκείς πραγματοποιείται μοριακή του ανάλυση.

-Καταχωρίζεται το αποτέλεσμα της μοριακής ανάλυσης στην βάση δεδομένων του Εργαστηρίου.

-Πραγματοποιείται έλεγχος και αναζήτηση με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού σύγκρισης δυνητικών γεννητόρων.

-Ενημερώνεται το ΕΜΖΣ αντιστοίχως.

-Ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 3 του ν.4830/2021.

-Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας ορίζεται σε τουλάχιστον 30 εργάσιμες ημέρες ή και πέραν αυτού, εάν το δείγμα απαιτεί πρόσθετη δοκιμή ή εάν ζητηθεί νέο δείγμα.

-Το γενετικό υλικό διατηρείται για τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη στο ΕΦΑΓΥΖΣ.

-Σε περίπτωση μη αποδεκτού ή μη επαρκούς δείγματος ενημερώνεται μέσω του ΕΜΖΣ ο κτηνίατρος που έλαβε το δείγμα, προκειμένου σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του ζώου, να επαναληφθεί η διαδικασία λήψης του δείγματος γενετικού υλικού. Η επαναποστολή του δείγματος πραγματοποιείται από τον κτηνίατρο με μέσο που θα υποδείξει το ΕΦΑΓΥΖΣ, το οποίο και επωμίζεται το κόστος μεταφοράς.

2.Λεπτομέρειες ως προς ειδικές περιπτώσεις παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Ηλεκτρονικό παράβολο για την λήψη, καταχώριση και διατήρηση γενετικού υλικού

1.Για τη λήψη, καταχώριση και διατήρηση του γενετικού υλικού για τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη καταβάλλεται εφάπαξ από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς, σκύλου ή γάτας, μέσω του ιστότοπου της ΓΓΠΣ (www. gsis.gr), ηλεκτρονικό παράβολο για κάθε ζώο συντροφιάς σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4830/2021.

2.Το παράβολο, μετά την πληρωμή του, επιδίδεται εκτυπωμένο στον κτηνίατρο που θα προβεί στη διαδικασία λήψης του γενετικού υλικού του ζώου ο οποίος το δεσμεύει μέσω του ΕΜΖΣ.

3.Το ποσό του παραβόλου αποδίδεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.4830/2021.

4.Για τη λήψη και την αποστολή του γενετικού υλικού, ο ιδιοκτήτης του ζώου είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον κτηνίατρο τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4830/2021.

Άρθρο 6

Ταυτοποίηση ζώου συντροφιάς από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου

1.Η διαδικασία για την ταυτοποίηση γεννητόρων μη σημασμένων ζώων συντροφιάς που αιτούνται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και οι δικαστικές αρχές καθώς και οι τυχόν επιβαλλόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις στον ιδιοκτήτη γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.4830/2021.

2.Η διαδικασία λήψης και αποστολής γενετικού υλικού στο ΕΦΑΓΥΖΣ υλοποιείται δωρεάν στα κτηνιατρεία των δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας ή σε συμβεβλημένους με τον δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ τους σύμβασης, χωρίς να απαιτείται η καταβολή του παραβόλου της παρούσας.

Άρθρο 7

Διοικητικές Κυρώσεις

1.Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης γάτας ή σκύλου δεν στειρώσει το ζώο συντροφιάς του ή δεν αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού (DNA) στο ΕΦΑΓΥΖΣ, επιβάλλεται το πρόστιμο της αντίστοιχης παράβασης του άρθρου 35 του ν.4830/2021 σύμφωνα με την παρ. 1 (α) του άρθρου 9 του ν.4830/2021.

2.Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς (γάτας ή σκύλου) ή για αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του (DNA) και η επιβολή των προστίμων της παράβασης εκκινεί σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 46 του ν.4830/2021.

Related posts

Συμφωνήθηκαν οι δράσεις για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη από κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του νέου ΠΕΠ 2021 -2027

admin

Ηλίου φαεινότερον, από πού προήλθε η πυρκαγιά!!

admin

Τάσος Μίχος, ένας αφανής ήρωας…

admin

Leave a Comment