Image default
ΑΡΧΙΚΗ

Υποβολή δικαιολογητικών από τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις θεομηνίες της 20-22 Οκτωβρίου και 6,7,8 & 10 Νοεμβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ολοκλήρωσε την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις (εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ), και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που επλήγησαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στις 20-22 Οκτωβρίου και 6,7,8 & 10 Νοεμβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και έστειλε τις συγκεντρωτικές καταστάσεις με την εκτίμηση της ζημιάς στην αρμόδια Δ/νση Κρατικής Αρωγής.

Έως την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 η υποβολή των δικαιολογητικών

Ύστερα από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για τον καθορισμό επιχορήγησης στους πληγέντες (ΦΕΚ 354/Β/03-02-2022), προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να γίνει η εκκαθάριση και η πληρωμή των επιχορηγήσεων απαιτείται να προσκομιστούν, σύμφωνα με το άρθρο 5  του ΦΕΚ 2670/Β/2021, εντός 1 μήνα ήτοι έως την Παρασκευή 11/03/2022, εις διπλούν, από τους δικαιούχους:1. Στοιχεία μητρώου – επιχείρησης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Εκτύπωση από το myAADE)2. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 για τη συγκεκριμένη θεομηνία με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.3. Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή αλλιώςυπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.4. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου. Για το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, το πιστοποιητικό εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.protodikio-her.gr/index.php/2020-10-23-07-29-52, προκειμένου να εκδοθεί ατελώς παρακαλώ επισυνάψτε την παρούσα ανακοίνωση στα νομιμοποιητικά έγγραφα και στις παρατηρήσεις αιτούντα αναγράψτε: Αποζημίωση για τις πλημμύρες Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020. 5. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.6. Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, όπου προβλέπεται.7. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, όπου προβλέπεται.8. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.9. Ειδικά στις περιπτώσεις:

Α. επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αγροτών των άρθρων 11 και 12 του ν.4797/2021, αντίστοιχα, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση

α. η προσκόμιση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο ΣύστημαΔιαχείρισης Ελέγχου με αριθμό πρωτοκόλλου που να περιλαμβάνει αναλυτικά τα κάτωθι:

• Ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης/ Ενιαία αίτηση ενισχύσεων

• Ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ

• Κατάσταση ελέγχου αιτήσεων παραγωγών του έτους της θεομηνίας και του έτους της πληρωμής

β. αποδεικτικό εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς στονΟργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος ήταν κατ’ επάγγελμα αγρότης κατά τη διάρκεια τουφαινομένου (αναφέροντάς το και την ημερομηνία αυτού) και ότι διατηρεί μέχρι σήμερα την ιδιότητα αυτή, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

δ. Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία του έτους που εκδηλώθηκε το φυσικό φαινόμενο και του έτους που γίνεται η πληρωμή, όπου αυτό είναι εφικτό.

Β.  ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις απαιτείται επιπλέον και η δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 του έτους της θεομηνίας και του έτους της πληρωμής.

Γ. ζημιών σε αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσηςαπαιτείται επιπλέον το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας. 

Αναλυτικές οδηγίες αποστολής δικαιολογητικών

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αποσταλούν στην:

Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας

Τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Μ. Μουσούρου 15 ΤΚ 71201

Τηλ. 2813410202 & 2813410205 Ηράκλειο – Γραφείο Πρωτοκόλλου: 312 3ος όροφος.

Ο φάκελος να περιέχει το σύνολο των δικαιολογητικών, εις διπλούν, και να αναγράφει εξωτερικά ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 2020, την επωνυμία της επιχείρησης και το ΑΦΜ.

Τονίζεται ότι χωρίς την εμπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω δεν δύναται να πραγματοποιηθεί εκκαθάριση και πληρωμή της επιχορήγησης από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.

Related posts

ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ

admin

Πλαστικός χειρουργός ο νέος Πρόεδρος της Δημιουργίας Ξανά!

admin

ROOT2SUCCESS

admin

Leave a Comment