Image default
ΑΡΧΙΚΗ

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Πρακτικού : 18/2022
Αριθμός Απόφασης : 115/2022
Θέμα: Έκδοση ψηφίσματος στήριξης για το Παλλαϊκό συλλαλητήριο στις 29
Σεπτεμβρίου 2022 για την υποβάθμιση και την απαξίωση του Νοσοκομείου
Ιεράπετρας
Στην Ιεράπετρα, σήμερα, στις 28 Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 12:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε κατεπείγουσα,
δια περιφοράς, συνεδρίαση ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.11862/28-9-
2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στον
κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 β)
του άρθρου 184 Ν.4635/2019 γ) Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-
7-2022 (ΦΕΚ 136 Α ́) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α ́ και
β ́ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους
προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος
Μπινιχάκης διαπίστωσε ότι υπάρχει η προβλεπόμενη απαρτία τουλάχιστον
των 2/3 του συνόλου των μελών που απαιτείται για τη νομιμότητα της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων διά περιφοράς, δεδομένου ότι σε σύνολο 27
μελών ευρέθησαν, δια της ψήφου τους, παρόντα 20.
Συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

 1. Αγγελάκης Γεώργιος 11. Ματζαράκης Νικόλαος
 2. Αντωνάκης Γεώργιος 12. Μπινιχάκης Ευάγγελος
 3. Ασπραδάκης Γεώργιος 13. Παπαδάκης Νεκτάριος
 4. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος 14. Παπαδοπετράκης Ανδρέας
 5. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ 15. Πετράς Αντώνιος
 6. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ 16. Προϊστάκης Γεώργιος
 7. Ζερβάκης Εμμανουήλ 17. Σαρρής Παναγιώτης
 8. Κοτσιφάκη Μαρία 18. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
 9. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος 19. Χηνόπουλος Αθανάσιος
 10. Μαστοράκης Πέτρος 20. Ψιμουλάκης Μιχαήλ
  Μη συμμετέχοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
 11. Βλάσση Ελένη 5. Σαραντώνης Ιωάννης
 12. Μεραμβελιωτάκης Νικόλαος 6. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
 13. Μουζουράκης Αλέξανδρος 7. Χατζάκης Σταύρος
 14. Πανταζής Αργύρης

2
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος
Καλαντζάκης.
Παραβρέθηκε, επίσης, η υπάλληλος του Δήμου Προεστάκη Ελισάβετ
για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αιτιολόγησε τον
κατεπείγοντα χαρακτήρα της και του θέματος, λέγοντας ότι υπάρχει άμεση
ανάγκη για έκδοσης ψηφίσματος για το Παλλαϊκό συλλαλητήριο στις 29
Σεπτεμβρίου 2022 για την υποβάθμιση και την απαξίωση του Νοσοκομείου
Ιεράπετρας
Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο
67 του Ν.3852/2010, ενέκρινε ομόφωνα, σε σύνολο είκοσι (20)
συμμετεχόντων δημοτικών συμβούλων, τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της
συνεδρίασης και του θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το ψήφισμα που αναφέρει τα εξής:
«Το Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας της Ιεράπετρας εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες
σε μια πολύ εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή και σε μια εξαιρετικά απαιτητική
υγειονομικά περίοδο. Ως Δημοτικό Συμβούλιο δε δεχόμαστε καμιά υποβάθμισή
του. Αιτούμαστε για τους δημότες μας ένα νοσοκομείο πλήρως στελεχωμένο με
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και άρτια εξοπλισμένο.
Παράλληλα, στηρίζουμε το Παλλαϊκό Συλλαλητήριο που διοργανώνει ο
Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, καθώς
και τα αιτήματά τους. Για το σκοπό αυτό όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου της
Ιεράπετρας θα προχωρήσουν σε τρίωρη στάση εργασίας, από τις 12:30 έως
τις 15:30 και καλούμε όλους τους εργαζόμενους να κάνουν δική τους υπόθεση
συνολικά το θέμα της κατάστασης του Νοσοκομείου μας που πάσχει από
χρόνια υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση.
Απαιτούμε την αναβάθμιση του Νοσοκομείου μας. Ζητάμε τη Δημόσια Δωρεάν
Υγεία που μας αξίζει.»
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.
Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

 1. Την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.
 2. Την ψηφοφορία, η οποία απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
  και μηνύματος (sms) στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010.
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκδίδει το παρακάτω ψήφισμα :
«Το Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας της Ιεράπετρας εξυπηρετεί χιλιάδες
πολίτες σε μια πολύ εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή και σε μια εξαιρετικά
απαιτητική υγειονομικά περίοδο. Ως Δημοτικό Συμβούλιο δε δεχόμαστε καμιά
υποβάθμισή του. Αιτούμαστε για τους δημότες μας ένα νοσοκομείο πλήρως
στελεχωμένο με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και άρτια εξοπλισμένο.
Παράλληλα, στηρίζουμε το Παλλαϊκό Συλλαλητήριο που διοργανώνει ο
Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, καθώς
και τα αιτήματά τους. Για το σκοπό αυτό όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου της
Ιεράπετρας θα προχωρήσουν σε τρίωρη στάση εργασίας, από τις 12:30 έως

3
τις 15:30 και καλούμε όλους τους εργαζόμενους να κάνουν δική τους υπόθεση
συνολικά το θέμα της κατάστασης του Νοσοκομείου μας που πάσχει από
χρόνια υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση.
Απαιτούμε την αναβάθμιση του Νοσοκομείου μας.
Ζητάμε τη Δημόσια Δωρεάν Υγεία που μας αξίζει.»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 115/2022.
Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Ευάγγελος Μπινιχάκης Γεώργιος Αγγελάκης
Τα Μέλη

 1. Αντωνάκης Γεώργιος 11. Παπαδοπετράκης Ανδρέας
 2. Ασπραδάκης Γεώργιος 12. Προϊστάκης Γεώργιος
 3. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος 13. Σαρρής Παναγιώτης
 4. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ 14. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα
 5. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ 15. Ψιμουλάκης Μιχαήλ
 6. Κοτσιφάκη Μαρία 16. Χηνόπουλος Αθανάσιος
 7. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος 17. Ζερβάκης Εμμανουήλ
 8. Μαστοράκης Πέτρος 18. Πετράς Αντώνιος
 9. Ματζαράκης Νικόλαος
  10 Παπαδάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης

Related posts

Απαγόρευση Κολύμβησης – Αλιείας ψαριών–εδωδίμων–Οστρακοειδών και εχινοδέρμων (αχινών) στην θαλάσσια περιοχή της Μιλάτου.

admin

Τιμές κηπευτικών Ιεράπετρας σήμερα 04-11-2020

admin

Συγκίνηση στο ταφικό μνημείο της Θάσου για τον αεροπόρο Ιωάννη Εμμανουήλ Λογιάδη

admin

Leave a Comment