Image default
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών – ανανεώσεων εγγραφών – μετεγγραφών περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών – ανανεώσεων εγγραφών – μετεγγραφών
περιόδου Σεπτεμβρίου 2021
Σχετ.: 1. Η υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β ́ 2005) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει.

 1. Η με αρ. πρωτ. Φ13α/72370/Δ4/17-6-2021 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές
(https://e-eggrafes.minedu.gov.gr) θα είναι σε λειτουργία από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021
και ώρα 12.00 έως και τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.59, προκειμένου να
υποβληθούν κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και
μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή
τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-
2019 Υ.Α. (Β ́ 2005), όπως ισχύει. Βάσει της υποπαρ. 1 της παρ. Β του άρθρου 9 της εν λόγω ΥΑ:
«[…]Κατ ́ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο πριν την έναρξη των μαθημάτων,
σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., σε λειτουργούντα τμήματα: α) για
τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου
αυτή προβλέπεται β) για τους/τις απόφοιτους Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου οι
οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε Επαγγελματικό Λύκειο για την απόκτηση πτυχίου
ειδικότητας και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του προηγούμενου
σχολικού έτους και γ) για τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ B ́

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β ́

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr
email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες
Δ.Ε.: Ά. Βάρλα, Χ. Κουροπούλου
Ε.Ε.: Ο. Μαραγκού, Κ. Ελευθερίου
Τηλέφωνα
Δ.Ε.: 210344.3272, 3273
Ε.Ε.: 210344.2212, 2231

2
ανωτέρας βίας προσκομίζοντας επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής στο
προβλεπόμενο διάστημα (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους)».
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν τις εν λόγω αιτήσεις και μέσω της

διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-
ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio

 Για τα Γενικά Λύκεια, οι παραπάνω αιτήσεις θα κατανεμηθούν είτε αυτόματα λόγω

ανανέωσης εγγραφής είτε από την αρμόδια Διεύθυνση Δ.Ε. (https://e-
eggrafes.minedu.gov.gr/#/school), από την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.00 έως και την

Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.59. Επιπρόσθετα, οι Δ.Δ.Ε. που έχουν διαπιστώσει λάθη
στις κατανομές που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη φάση θα έχουν τη δυνατότητα να
στείλουν τις διορθώσεις τους από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 έως και την
Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18.00 στο email egelhelp@minedu.gov.gr. Εν συνεχεία, θα
γίνουν οι διορθώσεις από τους διαχειριστές της εφαρμογής στο Υ.ΠΑΙ.Θ., οι οποίες θα είναι ορατές
στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) myschool μετά την επόμενη μετάπτωση όλων των
απαιτούμενων δεδομένων της εφαρμογής την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021.
Από την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.00, οι μαθητές/τριες και Διευθυντές/ντριες
ΓΕ.Λ. θα μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κατανομής μέσω της εφαρμογής.

 Για τα Επαγγελματικά Λύκεια οι παραπάνω αιτήσεις θα κατανεμηθούν την Τρίτη 7
Σεπτεμβρίου 2021 και το αποτέλεσμα κατανομής μέσω της εφαρμογής θα είναι ορατό από την
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.00.
Οι γονείς – κηδεμόνες μαθητών/τριών ή οι ενήλικοι/ες μαθητές/τριες μπορούν να υποβάλουν νέα
αίτηση ή τροποποίηση αίτησης μόνο σε τμήματα που έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο
ελάχιστο αριθμό μαθητών για την λειτουργία τους και σε ολιγομελή τμήματα τα οποία έχουν

εγκριθεί με απόφαση Π.Δ.Ε. ή με την υπ ́ αριθμ. 106084/Y2/01-09-2021 ΥΑ (ΑΔΑ: 6ΣΕΘ46ΜΤΛΗ-
2Τ8). Σε ολιγομελή τμήματα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί, καθώς και σε τμήματα που έχουν

συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό μαθητών/τριών που μπορεί να φιλοξενήσουν, βάσει της
δυναμικής που είχε δηλωθεί, δεν δύναται να υποβληθεί Ηλεκτρονική Αίτηση.
Σχετικά με τις διαγραφές αιτήσεων (π.χ. για αλλαγή τομέα ή ειδικότητας κ.α.) παρακαλούμε να
ληφθεί υπόψη ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα.
Οι μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους εμπρόθεσμα για λόγους
ανωτέρας βίας, έχουν τη δυνατότητα να προσέρχονται στη σχολική μονάδα στην οποία έχουν
κατανεμηθεί με βάση την ηλεκτρονική τους αίτηση, προκειμένου ο/η Διευθυντής/ντρια να
οριστικοποιήσει την αίτησή του/της, αφού ελέγξει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

3
Την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 οι Διευθυντές/ντριες ΕΠΑ.Λ.
μπορούν να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα των
κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Επισημαίνεται ότι τόσο οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. όσο και οι αρμόδιες
Δ.Δ.Ε. θα πρέπει να διευκολύνουν και να ενημερώνουν τους γονείς-κηδεμόνες ή τους/τις
μαθητές/τριες, αν είναι ενήλικοι/ες, προκειμένου να γνωρίζουν όλοι/ες το σχολείο φοίτησής τους.

Από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.00 έως και τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021
και ώρα 23.59 η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να
υποβληθούν εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ. ή
ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ες, εφόσον
είναι ενήλικοι/ες, βάσει της ανωτέρω ΥΑ. Σύμφωνα με τις υποπαρ. 2 και 3 της παρ. Β του άρθρου 9
της εν λόγω ΥΑ, όπως ισχύει: «2. Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από έγκριση
του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως επτά (07) ημέρες μετά
την έναρξη των μαθημάτων, με την προσκόμιση επίσημων εγγράφων που αποδεικνύουν την
αδυναμία εγγραφής εντός των προθεσμιών (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς
λόγους). Οι απουσίες των μαθητών/τριών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων
μέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο. 3) Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμων
εγγραφών οι μαθητές/τριες εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λειτουργούν. Αν αυτό δεν είναι
εφικτό στη σχολική μονάδα στην οποία εντάσσεται ο/η μαθητής/τρια, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, ο/η μαθητής/τρια εγγράφεται σε τμήμα που ήδη λειτουργεί σε
όμορο σχολείο, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι μαθητές/τριες ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που θα υποβάλουν
εκπρόθεσμη ηλεκτρονική αίτηση (13-20 Σεπτεμβρίου 2021), θα πρέπει να την τυπώσουν και να
την καταθέσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στον/στη Δ/ντή/ντρια του σχολείου,
προκειμένου να διαβιβαστούν υπηρεσιακά στον/στη Δ/ντή/ντρια Δ.Δ.Ε. προς έγκριση.
Η ενημέρωση για την έγκριση ή μη της εκπρόθεσμης εγγραφής πραγματοποιείται μέσω της
σχολικής μονάδας ή της οικείας Δ.Δ.Ε. και όχι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-εγγραφές.
Οι εκπρόθεσμες εγγραφές δεν θα καταχωριστούν στο Π.Σ. myschool αυτόματα, αλλά η διαδικασία
αυτή θα γίνει από τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολείων μετά την απόφαση έγκρισης από
τους/τις οικείους/ες Δ/ντές /ντριες Δ.Δ.Ε. και σε κάθε περίπτωση, μετά το πέρας της προθεσμίας
υποβολής εκπρόθεσμων αιτήσεων.

4

Διευκρινίζονται τα εξής:

 1. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων, οι Συντονιστές/στριες Εκπαίδευσης Προσφύγων και οι
  ασκούντες/ούσες την επιμέλεια ή κατά τον νόμο υπεύθυνοι/ες μπορούν να υποβάλουν και σε
  αυτήν την φάση ηλεκτρονικές αιτήσεις για μαθητές/τριες, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.
  Φ13α/72370/Δ4/17-6-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., αφού στείλουν υπογεγραμμένη υπεύθυνη
  δήλωση (την οποία μπορούν να βρουν στα «Χρήσιμα Έγγραφα»), στα email
  egelhelp@minedu.gov.gr ή e-epal@minedu.gov.gr, προκειμένου να τους δοθεί η συγκεκριμένη
  δυνατότητα από τους διαχειριστές της εφαρμογής .
 2. Για τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.), τον Σεπτέμβριο πραγματοποιούνται α)
  κατ ́ εξαίρεση εγγραφές σε τυχόν κενές θέσεις Π.ΕΠΑ.Λ. πριν την έναρξη των μαθημάτων στο
  χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρούσα, κατόπιν πρόσκλησης από τα κατά τόπους
  Π.ΕΠΑ.Λ. και β) εκπρόθεσμες εγγραφές σε τυχόν κενές θέσεις, κατόπιν πρόσκλησης από τα
  κατά τόπους Π.ΕΠΑ.Λ., έως επτά (7) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων.
  Οι αιτήσεις για τις κατ ́ εξαίρεση και εκπρόθεσμες εγγραφές Π.ΕΠΑ.Λ. υποβάλλονται
  χειρόγραφα (εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-εγγραφές) στο Π.ΕΠΑ.Λ. προτίμησης,
  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 της περιπτ. ΙΒ του άρθρου 9 της υπό στοιχεία
  72367/ΓΔ4/24-06-2021 (Β ́2675) Υ.Α..
 3. α) Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν αλλαγή τύπου Λυκείου, από ΓΕ.Λ. σε ΕΠΑ.Λ., αν έχουν
  ήδη τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν νέα αίτηση, εφόσον
  αποστείλουν/καταθέσουν σχετική Υπεύθυνη δήλωση στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου
  τοποθέτησης. Ακολούθως, ο /η Δ/ντής/ντρια θα πρέπει να αποστείλει την εν λόγω Υπεύθυνη
  Δήλωση στο email egelhelp@minedu.gov.gr, προκειμένου να διαγραφεί η αρχική αίτηση από
  τους διαχειριστές της εφαρμογής στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι/ες να
  υποβάλουν νέα αίτηση με την είσοδό τους στην εφαρμογή e-εγγραφές .

β) Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν αλλαγή τύπου Λυκείου, από ΕΠΑ.Λ σε ΓΕ.Λ., αν έχουν ήδη
τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν νέα αίτηση, εφόσον
αποστείλουν/καταθέσουν σχετική Υπεύθυνη δήλωση στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου
τοποθέτησης. Ακολούθως, ο/η Δ/ντής/ντρια θα άρει την οριστικοποίηση της αρχικής τους
αίτησης και εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν νέα αίτηση με την είσοδό τους
στην εφαρμογή e-εγγραφές .

 1. Οι μαθητές/τριες που εξετάζονται κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και
  επιθυμούν αλλαγή τύπου σχολείου μπορούν να διαγράψουν την αίτησή τους και να
  υποβάλουν νέα χωρίς να απαιτείται η παραπάνω διαδικασία.

5

 1. Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν αλλαγή ομάδας προσανατολισμού στα ΓΕ.Λ. πρέπει να
  απευθυνθούν στο σχολείο φοίτησής τους και να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση μέχρι
  την έναρξη των μαθημάτων. Οι αλλαγές αυτές δεν θα γίνουν μέσω της ηλεκτρονικής
  πλατφόρμας e-εγγραφές.
 2. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των κατ’ εξαίρεση εγγραφών, το Π.Σ. myschool θα
  είναι κλειδωμένο για μετεγγραφές και νέες εγγραφές. Οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων,
  ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. οφείλουν με την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής του
  Σεπτεμβρίου να ενημερώσουν άμεσα το Π.Σ. myschool, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η
  κατανομή των μαθητών/τριών από τις Δ.Δ.Ε. στις σχολικές μονάδες.
  Για τις μετεγγραφές από ΓΕ.Λ. σε ΓΕ.Λ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι
  Διευθυντές/ντριες παραλαμβάνουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις
  εξετάζουν, αλλά τις καταχωρίζουν στο Π.Σ. myschool, όταν αυτό θα είναι διαθέσιμο.
 3. Τέλος, παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και οι
  Διευθυντές/ντριες Δ.Δ.Ε. να εισέρχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην ηλεκτρονική
  πλατφόρμα e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr) και όχι μόνο στο διαχειριστικό
  περιβάλλον των Διευθυντών/ντριών, προκειμένου να ενημερώνονται για οτιδήποτε αναρτάται
  σχετικά από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ. στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής.

Εσωτερική Διανομή:

 1. Γραφείο Υπουργού
 2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Μακρή
 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
 4. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
 5. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
 6. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
 7. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
 8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Α ́
 9. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήματα Α ́ και Β ́
 10. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
 11. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Εκπαίδευσης Προσφύγων
 12. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών – Τμήμα Β ́
 13. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας – Τμήμα Α ́
 14. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήματα Α ́ και Β ́
  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Με εντολή Υφυπουργού
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Related posts

Να δοθεί η δυνατότητα συνταξιοδότησης σε όσους οφείλουν στον ΟΓΑ και τον ΟΑΕΕ

admin

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

admin

Ερώτηση Θραψανιώτη, Καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων

admin

Leave a Comment