Image default
ΑΡΧΙΚΗ

Κίνημα Αλλαγής Λασιθίου: Επιτακτική η ανάκληση και προετοιμασία των δασικών χαρτών

Κίνημα Αλλαγής Λασιθίου: Επιτακτική η ανάκληση και προετοιμασία των
δασικών χαρτών
Στις 29 Ιανουαρίου 2020 αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες του Ν. Λασιθίου έχοντας ως αποτέλεσμα
να αναστατώσουν τους πολίτες αφού βρίθουν σφαλμάτων και παραλείψεων.
Πολλές από τις εκτάσεις που θα έπρεπε να είχαν εξαιρεθεί χαρακτηρίζονται ως εμπίπτουσες στη
δασική νομοθεσία. Εκτάσεις χαρακτηρισμένες τελεσίδικα γεωργικές, εκτάσεις με καλλιέργειες και
εκμετάλλευση πολλών δεκαετιών ακόμα και πριν το 1945, οικόπεδα εντός οικισμών, ακίνητα με
νόμιμες οικοδομικές άδειες, αγροτικοί και επαρχιακοί δρόμοι, δημοτικά ακίνητα, ακόμα και το
αεροδρόμιο Σητείας, θεωρούνται δασικές εκτάσεις. Ως κριτήριο για τους χαρακτηρισμούς
ελήφθησαν οι αεροφωτογραφίες του 1945 και όπου δεν υπήρχαν, χρησιμοποιήθηκαν ως
υπόβαθρο αεροφωτογραφίες του 1960.
Το Δημόσιο έχει δώσει προθεσμία 105 ημερών που μετράει από την 12η Φεβρουαρίου για την
υποβολή ενστάσεων οι οποίες θα συνοδεύονται από μία σειρά δικαιολογητικών τα οποία πρέπει
να προσκομίσει ο πολίτης για να αποδείξει τον μη δασικό χαρακτήρα αυτού. Δικαιολογητικά όμως
πολλά από τα οποία είτε είναι δύσκολο να βρεθούν ή δεν υπάρχουν. Είναι γνωστό ότι το πολύ
μεγάλο ποσοστό των ακινήτων ή δεν έχουν συμβόλαια, αλλά και αυτά που έχουν, λίγα είναι
συμβόλαια με ημερομηνία προ του 1945. Είναι επίσης παράλογο την ίδια στιγμή που συντάσσεται
το Κτηματολόγιο ( το οποίο θα προχωρήσει σε προανάρτηση εντός σύντομου χρονικού
διαστήματος) να δέχεται ως τίτλο ιδιοκτησίας την χρησικτησία και η Δ/νση Δασών όχι. Το γνωστό
“Δημόσιο εναντίον Δημοσίου”. Έχει γίνει γνωστό ότι με την προανάρτηση το Κτηματολόγιο θα
εμφανίσει δασικά όσα ακίνητα η Δ/νση Δασών έχει δείξει δασικά στους χάρτες της. Στις
περιπτώσεις αυτές ο πολίτης θα χρειαστεί να προχωρήσει σε ένσταση και στην Δ/νση Δασών και
στο Κτηματολόγιο καταβάλλοντας και τα αντίστοιχα παράβολα. Αυτά και πολλά άλλα και σε
συνδυασμό με το ότι δεν είναι γνωστά τα κριτήρια τα οποία θα επικαλείται κάθε φορά η Υπηρεσία
σε πρώτο επίπεδο και η τριμελής επιτροπή σε δεύτερο για να καταλήγουν στον τελικό
χαρακτηρισμό μίας έκτασης, έχουν δημιουργήσει μεγάλο προβληματισμό και ανασφάλεια στους
πολίτες και θεωρείται δεδομένο ότι με την διαδικασία αυτή , θα είναι μεγάλη η ταλαιπωρία των
πολιτών, πολλά τα έξοδα και πολλές οι περιουσίες που στο τέλος θα χαθούν.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι στην όλη διαδικασία δεν έχει τηρηθεί η ισχύουσα
νομοθεσία. Η Δασική νομοθεσία διέπετε από τον Ν.998/79 ΦΕΚ 289Α/29-12-79. Στο άρθρο 62
αναφέρετε ότι επί των πάσης φύσεως διενέξεων, αμφισβητήσεων ή δικών με το Δημόσιο, το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι αυτό που πρέπει να αποδείξει την ύπαρξη δικαιώματος επί του
ακινήτου. Κατ’ εξαίρεση η διάταξη αυτή δεν ισχύει στις περιφέρειες των πρωτοδικείων Κρήτης,
Νομού Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, Κυθήρων και Αντικυθήρων. Κατά συνέπεια δεν ισχύει
το τεκμήριο κυριότητας και σε οποιαδήποτε αντιδικία Δημοσίου με ιδιώτη (στις προαναφερθείσες
περιοχές), το Δημόσιο είναι αυτό που πρέπει να προσκομίζει τίτλους κυριότητας και όχι ο ιδιώτης.
Το ίδιο άρθρο επίσης αναφέρει ότι “Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής εκδοθέντα μέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος καταργούνται αυτοδικαίως έστω και αν κατέστησαν τελεσίδικα.
Με την τροποποίηση της νομοθεσίας στον Ν.4280/2014 ΦΕΚ 159/Α/8-8-14 στο άρθρο 37
αναφέρει (αναγράφουμε μόνο το τμήμα που μας ενδιαφέρει):Το άρθρο 62 του Ν.998/79
αντικαθίσταται ως εξής: “Βάρος απόδειξης”: Επί των πάσης φύσεως διενέξεων ή δικών μεταξύ του
Δημοσίου , είτε ως ενάγοντος είτε ως εναγόμενου είτε ως αιτούντος είτε ως καθ’ ού η αίτηση και
φυσικού ή νομικού προσώπου , το οποίο προβάλλει ή αξιώνει οποιοδήποτε δικαίωμα εμπράγματο
ή μη, επί των δασών ή δασικών εκτάσεων, το ως άνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει να
αποδείξει την παρ’ αυτού ύπαρξη του δικαιώματός του. Κατ’ εξαίρεση η διάταξη αυτή δεν ισχύει
στις περιφέρειες των πρωτοδικείων Κρήτης κοκ (οι υπόλοιπες περιοχές όπως αναφέρθηκαν
παραπάνω).
Υπάρχουν επιπλέον τρεις ερμηνευτικές εγκύκλιοι τις οποίες επικαλείται το Δημόσιο για τον
χαρακτηρισμό των εκτάσεων. Η 159140/1077/12-03-1980 η οποία όμως επαναλαμβάνει την
εξαίρεση της Κρήτης. Η 87234/7539/03-09-1997 και η 110789/1293/2/9/2014 οι οποίες όμως δεν

αντικαθιστούν ή τροποποιούν κάτι όσον αφορά την εξαίρεση της Κρήτης σύμφωνα με την
προαναφερθείσα νομολογία.
Επιπλέον το Οθωμανικό δημόσιο κληροδότησε στο Ελληνικό δημόσιο ως περιουσία τρεις περιοχές
στην Κρήτη και οι οποίες έχουν καταγραφεί στο Κτηματολόγιο. Αυτές είναι η Νήσος Δία στο
Ηράκλειο και δύο περιοχές στα Χανιά. Οι υπόλοιπες έχουν κληροδοτηθεί είτε στις Κοινότητες ή
ανήκουν στους ιδιώτες. Επιπλέον αξίζει να αναφέρουμε ότι με τον Ν.1080/1980 ΦΕΚ 246Α
/22-10-
1980 οι Κοινότητες μπορούσαν να μεταβιβάσουν έκταση τους σε ιδιώτες έναντι τιμήματος , το
οποίο είχε οριστεί από την επιτροπή απαλλοτριώσεων , χωρίς να απαιτείται έγκριση από την
Δ/νση Δασών
Η ανάρτηση των δασικών χαρτών ήρθε για να αναδείξει και να συνεχίσει τυπικά και ουσιαστικά το
ανύπαρκτο πρόβλημα όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των ιδιοκτησιών και αυτό γιατί δεν έχει
εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία. Οι δασικοί χάρτες δεν συνιστούν τίτλο κτήσεως για το δημόσιο
αλλά αν δεν γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, είναι βέβαιο ότι αργότερα θα αποτελέσουν βασικό
εργαλείο αξιώσεων του δημοσίου επί της ιδιοκτησίας των πολιτών, δημιουργώντας ταυτόχρονα
σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της διοίκησης και της δικαιοσύνης.
Οι δασικοί χάρτες είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος και
της δημόσιας περιουσίας όσο και της ιδιωτικής περιουσίας και της ώθησης των επενδύσεων.
Πρέπει οπωσδήποτε να εκπονηθούν αλλά όχι με αυτό τον τρόπο. Η διαδικασία πρέπει να είναι
δίκαιη για όλους.
Η πρόταση μας είναι συγκεκριμένη:
α. Άμεση ανάκληση των δασικών χαρτών,
β. Εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας από την Δ/νση Δασών για των χαρακτηρισμό των
εκτάσεων,
γ. Εκ’ νέου ανάρτηση τους μετά την ανάρτηση του κτηματολογίου,
δ. Χρονικό περιθώριο τουλάχιστον έξι μηνών για την υποβολή αντιρρήσεων από τους ιδιώτες
χωρίς την καταβολή παράβολου
ε. Όπου υπάρχει αντιδικία με το δημόσιο, αυτό είναι που θα πρέπει να προσκομίζει δικαιολογητικά
ως οφείλει ( και όχι ο ιδιώτης) για την απόδειξη του χαρακτήρα της έκτασης σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Το Κίνημα Αλλαγής έχει ζητήσει με επίκαιρη ερώτηση του Γραμματέα της Κ.Ο Βασίλη
Κεγκέρογλου την συζήτηση του θέματος στη Βουλή η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 1
η
Μαρτίου και καλούμε τους βουλευτές όλων των κομμάτων, την τοπική αυτοδιοίκηση και τα
επιμελητήρια να πάρουν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να σταματήσει η κρατική
αυθαιρεσία, να αναγνωριστεί το δίκαιο αίτημα των πολιτών και να δοθεί η δίκαιη λύση για όλους
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ν.Ε Κινήματος Αλλαγής Λασιθίου

Related posts

Εξαγωγές Νωπών Οπωροκηπευτικών 16.7.2021

admin

ΝΕΟΙ ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

admin

Σύνοδος Κορυφής – Έκλεισε η συμφωνία για το σχέδιο ανάκαμψης

admin

Leave a Comment